Leserinnlegg:

Bakgrunnen for beslutningen i Svalbard Reiselivsråd

Svalbard Reiselivsråd hadde ordinært styremøte onsdag 16. mars. På styremøtet behandlet vi håndteringen av krigen i Ukraina sett opp mot lokale forhold på Svalbard.

Forklaring: Styreleder i Svalabrd Reiselivsråd forkalrer i dette leserinnlegget om bakrgunnen for beslutningen om å henstille medlemmene om å innstille kjøp av tjenester fra russiske, statseide selskaper på Svalbard.
Forklaring: Styreleder i Svalabrd Reiselivsråd forkalrer i dette leserinnlegget om bakrgunnen for beslutningen om å henstille medlemmene om å innstille kjøp av tjenester fra russiske, statseide selskaper på Svalbard.
Publisert

7. mars vedtok styret i Reiselivsrådet en henstilling til medlemmene om å innstille kjøp av tjenester fra russiske, statseide selskaper på Svalbard. Bakgrunnen for vedtaket var Russlands angrep på Ukraina. Siden dette vedtaket har Russlands krigføring økt i styrke gjennom omfattende bombing av boligområder og drap på sivile. En viktig del av de internasjonale reaksjonene mot Russland er økonomiske sanksjoner mot selskaper som er eid av den russiske staten. På styremøtet 16. mars vedtok et flertall av styret å videreføre denne henstillingen.

Dette er en krevende sak for Svalbard Reiselivsråd og vi erkjenner at det er uenighet mellom medlemsbedriftene i spørsmålet. Det er derfor viktig for styret å presisere at vedtaket er en henstilling til medlemmene og ikke et pålegg. Hver enkelt bedrift står derfor fritt til å gjøre sine vurderinger i denne saken, ut fra egen forståelse av situasjonen.

I forkant av medlemsmøtet 6. mars og styrebeslutningen 7. mars, var styreleder og daglig leder i løpende kontakt med Sysselmesteren, Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, samt Utenriksdepartementet (UD). Det ble spesifikt spurt om innspill eller råd i situasjonen, og om lokale tiltak rettet mot russiske statseide selskaper på Svalbard var tilrådelig eller ikke. Ingen av etatene kunne svare direkte på dette, ei heller gi noen signaler.

UD uttrykte likevel forståelse for dilemmaet man står i på Svalbard og i andre lokalsamfunn rundt om i landet. Fra UD ble det også understreket viktigheten av at det lokalt legges til rette for åpne og ærlige diskusjoner rundt temaet. Samtidig skriver UD at det pågår arbeid med å få vedtatte sanksjoner omgjort til norsk lov. Det vil imidlertid «ta noe tid før vi konkret kan si om og hvordan disse sanksjonene vil ramme russiske selskaper med virksomhet i Norge, herunder Trust Arktikugol.» Videre viser UD til Norsk- Russisk Handelskammer som i en pressemelding 4. mars konkluderte med at «Inntil videre er alle tiltak for næringslivsfremme mellom Russland og Norge stilt i bero.»

Medlemsbedrifter i Svalbard Reiselivsråd har uttrykt et ønske om en mer spesifikk begrunnelse for henstillingen vedtatt 7. mars. I kortform hviler styrets konklusjon på følgende punkter:

• Eskalering i russisk krigføring rettet mot sivile mål.

• Norske myndigheters signal om at dette må besluttes lokalt.

• Norsk-Russisk Handelskammers beslutning om å stille næringslivsfremmede tiltak

i bero.

• Synspunkter blant medlemsbedriftene om hva som er en avpasset lokal reaksjon

på krigen. Dette er også sett opp mot sanksjonsregimer som kommer nasjonalt og internasjonalt.

Styret er klar over at Sysselmesteren opprettholder normal samhandling også med Barentsburg, i kraft av etatens arbeidsoppgaver på hele Svalbard. Vi anerkjenner også at aktiviteter som f.eks. idrettsutveksling og kulturutveksling planlegges gjennomført, som et direkte folk til folk arrangement og mellommenneskelig kontakt.

Styret har registrert at lokale offentlige virksomheter, som ikke er tilknyttet Svalbard Reiselivsråd, har landet på lignende beslutninger som Reiselivsrådet. Dette styrker etter styrets vurdering vedtaket av 7. mars. Et flertall i styret mener at beslutningen fremstår som balansert og avpasset situasjonen.

Styret understreker at henstillingen er rettet mot Putin-regimet i Russland – ikke enkeltmennesker. I lys av dette er det viktig at vi i en krevende tid klarer å ta vare på hverandre som kolleger, venner og naboer på Svalbard.

Det er enighet i styret om at en vil fortsette å følge utviklingen i situasjonen, og herunder opprettholde en tett dialog med lokale og nasjonale myndigheter. Dette gjelder også med tanke på en opphevelse av henstillingen fram mot en normalisering av situasjonen.

Powered by Labrador CMS