KRONIKK – FORLANDET NASJONALPARK:

Havbunnen lekker olje – helt naturlig

Utslipp av olje fra menneskelig aktivitet kan påvirke livet i havet. Men livet i havet er ikke helt fremmed for utslipp av olje. Naturen slipper selv ut til dels store mengder olje fra havbunnen, også utenfor Svalbard.

Naturlig oljeflak på havet i Hopendjupet, sentralt i Barentshavet.
Naturlig oljeflak på havet i Hopendjupet, sentralt i Barentshavet.
Publisert Sist oppdatert
Rune Mattingsdal, geolog i Oljedirektoratet.
Rune Mattingsdal, geolog i Oljedirektoratet.

Det er de siste årene dokumentert omfattende naturlige utslipp av olje i det som er definert som sårbare områder både utenfor Svalbard og i Barentshavet. Disse oljeutslippene fra havbunnen kommer i tillegg til at det her, og mange andre steder, også er vitenskapelig dokumentert omfattende naturlige utslipp av metangass. 

Metan er en av de viktige klimagassene, men fortsatt gjenstår mye arbeid for å forstå hva slike naturlige metangassutslipp betyr i klimagassregnskapet. Tilsvarende er det fortsatt lite vi vet om effekten av oljeutslippene fra havbunnen – men vi vet at de er helt naturlige.

Naturlig oljeutslipp i Forlandet nasjonalpark

Det ble nylig publisert en vitenskapelig artikkel som dokumenterer et stort, pågående, aktivt, naturlig oljeutslipp i den marine delen av Forlandet nasjonalpark. Det kommer fra cirka 100 meters havdyp, bare ti kilometer utenfor kysten av Prins Karls Forland. Området er undersøkt og kartlagt med satellitt, drone, forskningsskip og fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og dekker et havbunnsområde på over 30.000 kvadratmeter. 

Fra offentlig tilgjengelige (radar)satellittbilder kan man under gunstige observasjonsforhold se et stort oljeflak på havflata. Det er mange kilometer langt og opptil flere hundre meter bredt. Oljeflaket er målt å variere mellom en til seks kvadratkilometer, og tidvis også enda større.

Ved å sammenstille ulike typer data kan man beregne volum av oljen som kommer opp. Beregningene viser at det kan være snakk om forholdsvis store utslippsvolumer. Opp til flere tusen liter olje hver dag, eller hundretusenvis av liter olje i året.

Analyser fra havbunnen har vist at naturlige utslipp fra dette området har pågått siden forrige gang Svalbard var helt dekket av is. Det betyr at det har lekket ut i alle fall de siste 18.500 årene. Hvis vi antar en noenlunde konstant utslippsrate, kan det samlede utslippet fram til i dag til sammenligning tilsvare opp mot all oljen i Goliat-feltet utenfor Finnmarkskysten.

Bildet, som er tatt med satellitten Sentinel-1, viser havflaten utenfor Prins Karls Forland 26. april 2023. Et svart oljeflak er rett til venstre for midten av bildet. Flaket er 8 kilometer langt og dekker rundt 2,4 kvadratkilometer. Prins Karls Forland ligger til høyre på bildet (lysere gråtoner og hvitt).
Bildet, som er tatt med satellitten Sentinel-1, viser havflaten utenfor Prins Karls Forland 26. april 2023. Et svart oljeflak er rett til venstre for midten av bildet. Flaket er 8 kilometer langt og dekker rundt 2,4 kvadratkilometer. Prins Karls Forland ligger til høyre på bildet (lysere gråtoner og hvitt).

Naturlige utslipp = mer biologisk liv?

En annen interessant observasjon fra utslippet utenfor Prins Karls Forland er at det er betydelig mer organisk materiale enn omkringliggende områder der oljeutslippet foregår. Det betyr at det er mer biologisk liv der oljen kommer ut. Dette stemmer godt med observasjoner fra andre steder i verden. Områder med naturlige utslipp av gass er ofte som marine oaser å regne.

Sedimentene på havbunnen ved oljeutslippet vest for Prins Karls Forland er gjennomtrukket av olje. I disse sedimentene ble det funnet spesialisert fauna som lever av oljen. Det er snakk om oljenedbrytende organismer som kan være viktige for videre forskning på naturlig nedbryting av menneskeskapte oljeutslipp. 

Dette pågående naturlige oljeutslippet utenfor Prins Karls Forland kan være som et naturlig laboratorium å regne for å finne ut mer om betydningen oljeutslipp har på miljøet. Området kan kanskje også fungere som et naturlig område for å teste ut utstyr til for eksempel oljevernberedskap, uten å måtte aktivt lage et menneskeskapt oljeflak å teste på. 

Under visse strøm-/vindforhold viser satellittbilder at oljeflaket kan gå mer eller mindre helt inn til fjæra på Prins Karls Forland. I den samme nasjonalparken er det også etablert fuglereservater.

Oljeutsiv: Videoen viser havbunnen i Hopendjupet sentralt i Barentshavet. Oljedråper som siver ut fra havbunnen ser du som små svarte prikker som stiger opp i store deler av bildet. Til høyre ser du en strøm av gassbobler med lysere farge med høyere hastighet enn oljedråpene. De hvite feltene på havbunnen er mikrobielle matter, liv som er knyttet til den naturlige utsivingen av olje og/eller gass. Avstanden mellom de røde laserpunktene er 15 cm. Videoen er filmet med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) av CAGE/Universitetet i Tromsø.

Naturlige oljeutslipp ved iskantsonen

Flytter vi oss lengre bort fra Svalbard, er det også sentralt i Barentshavet dokumentert flere store naturlige oljeutslipp og en rekke metanutsivinger. I Hopendjupet, lokalisert omtrent ved iskantsonen, er det observert oljeutslipp i samme størrelsesorden som utenfor Prins Karls Forland. Det vil si opp til flere tusen liter olje hver dag. Også i Hopendjupet ses det økt biologisk aktivitet rundt de naturlige utslippsområdene.

Det kan være et tankekors at områder som ofte omtales som de mest sårbare, for eksempel iskantsonen eller nasjonalparker, er de områdene der det så langt er påvist mest naturlige utslipp av olje. 

Av alle naturlige utslipp av olje og gass fra havbunnen, som så langt er kartlagt, er det store flertallet nord i Barentshavet og rundt Svalbard. Faktisk kan Barentshavet i global sammenheng være en «hotspot» for naturlig lekkasje av olje og gass.

Forskningsskipet Kronprins Haakon liggende midt i et oljeflak utenfor Prins Karls Forland. Oljeflaket ser du som lyse, skimrende striper midt i bildet.
Forskningsskipet Kronprins Haakon liggende midt i et oljeflak utenfor Prins Karls Forland. Oljeflaket ser du som lyse, skimrende striper midt i bildet.

Hvilken betydning har de naturlige oljeutslippene?

Hvordan livet blir påvirket av disse utslippene, for eksempel når oljen kommer opp under sjøisen, er fortsatt uvisst. Men, basert på det vi ser på havbunnen, at det er mer liv ved utslippene, så kan det ikke utelukkes at naturlige oljeutslipp også bidrar til økt (spesialisert) liv under isen. Dette krever mer forskning for å undersøke.

Geologer undersøker blant annet hva som kan være i undergrunnen i våre norske havområder, og slike naturlige utslipp av olje og gass som beskrevet her bidrar til nettopp økt undergrunnsforståelse. 

Men dette arbeidet viser også at ulike fagområder spiller inn i hverandre, og hvordan olje- og gassutsivingene kan påvirke økosystemene i våre store havområder. Hvis slike naturlige utslipp bidrar i bunn av økosystempyramiden, vil de også til slutt bidra til det rike dyre- og fiskelivet i Barentshavet. 

Hvor mye utslippene eventuelt bidrar til resten av næringskjedene gjenstår å undersøke.

Videre lesing:

«An arctic natural oil seep investigated from space to the seafloor»
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167788 (open access)

«Widespread natural methane and oil leakage from sub-marine Arctic reservoirs» 
 https://doi.org/10.1038/s41467-023-37514-9 (open access)

Powered by Labrador CMS