Ber minister om fortgang

Lokalstyreleder, Arild Olsen, uttrykker stor bekymring for oppfølging, tempo og bevilgninger knyttet til skredsikring.

Både olje- og energiminister Terje Søviknes til venstre og justis- og bereredskapsminister Per Willy Amundsen besøkte Longyearbyen etter skredet i Lia i februar. Rett før jul sendte lokalstyrelederen nytt brev til justisministeren om skredsikring og mangel på penger til tiltak.
Både olje- og energiminister Terje Søviknes til venstre og justis- og bereredskapsminister Per Willy Amundsen besøkte Longyearbyen etter skredet i Lia i februar. Rett før jul sendte lokalstyrelederen nytt brev til justisministeren om skredsikring og mangel på penger til tiltak.
Publisert

«I budsjettet er det ikke tatt høyde for hverken fysiske skredsikringstiltak, sanering eller nye bygg i trygge områder. Det ble heller ikke bevilget penger til Longyearbyen lokalstyre (LL) sitt akutte behov for oppføring av nye boliger så dette må finansieres med lån», skriver lokalstyrelederen i et brev til justismninisteren datert 22. desember.

Evakuering
Mandag 18. desember om kvelden ble rundt 180 personer evakuert fra Lia på grunn av værmeldinger om mye nedbør og sterk vind for 19. desember. Stormen ble ikke så ille som først varslet. Evakueringen ble opphevet allerede den 20. desember, etter at skredeksperter hadde inspisert fjellsidene og kunne forsikre om at det var trygt å flytte hjem igjen.

Det er tredje året på rad at innbyggere må evakuere i forbindelse med julen.

Skred
Etter skredet i Lia i februar var både justisminister Per Willy Amundsen og olje- og energiminister Terje Søviknes (begge FrP) i Longyearbyen for å se på skadene og møte de som ble rammet.

«Justisministeren har sammen med olje- og energiministeren selv sett omfanget og skal, via Polaravdelingen være godt underrettet og orientert om nevnte forhold. Like fullt er undertegnede svært bekymret angående oppfølging, tempo og manglede bevilgninger i vedtatte statsbudsjett for 2018», står det i brevet.

Olsen viser til at det med bakgrunn i varslingssystemet kan bli opp til fire til fem evakueringer i året alt etter vær og skredfare. Da blir rundt ti prosent av befolkningen i området Lia/Sukkertoppen evakuert i tillegg til studenter og turister i Nybyen.

I tillegg til den belastningen det er for den enkelte familie , så påfører evakueringene også turistnæringen store kostnader.

Treårs-plan
Skredsikringsplanen legger opp til en fullstendig sikring av bygg i og utenfor Longyearbyen sentrum innenfor en periode på tre år. Det er fremdeles usikkerhet om omfanget mellom rivning, erstatningsboliger og permanente sikringstiltak.

Lokalstyrelederen mener at med dagens kunnskap, må man minimum påregne å sanere den øverste husrekken i Lia. Disse må erstattes med boliger på trygg grunn. Dette er i hovedsak offentlige og statlige boliger, men også noen private boligeiere.

Lokalstyrelederen mener manglende statlige overføringer vil bli den direkte årsaken til en svekket gjennomføringsevne for et trygt Longyearbyen.

«Dagens uholdbare situasjon medfører stor belastning for innbyggerne, barn og voksne som har flyttet til Longyearbyen for å drifte samfunnet på vegne av staten, samt det fremvoksende private næringslivet. Det er vanskelig å dra annen konklusjon enn at de som stadig blir evakuert snarest må ut av denne svært belastende livssituasjonen og inn i en normal familiehverdag», skriver Olsen.

Ingen penger nå
I brev til LL den 6. desember svarer Polaravdelingens ekspedisjonssjef Øystein Mortensen i justis- og beredskapsdepartementet på brev fra LL den 22. november at de disponerer ingen bevilgning i 2017 som kan benyttes til refusjon av utgifter som følge av skredhendelser i 2015 til 2017. LL ber om fire millioner kroner til blant annet dekning av utgifter til advokat, tolk og innleie av boliger til evakuerte.

Polaravdelingen svarer LL:

«Vi har heller ingen mulighet nå til å be Stortinget om økte bevilgninger i 2017. Vi merker oss LLs henvisning til at fastlandskommuner har mulighet til å søke Fylkesmannen om skjønnsmidler ved uforutsette hendelser. Vi tar dette med oss i vårt videre arbeid», svarer ekspedisjonssjef Mortensen.

Powered by Labrador CMS