LESERBREV:

Økning av miljøavgift på Svalbard: En mulighet for fellesgodefinansiering i Longyearbyen

Penger som hentes inn som miljøgebyrer på fly og cruisebåter bør også kunne brukes til tilrettelegging av blant annet tilrettelegging og vedlikehold av løyper, gang/sykkelveier, skilt, toalett, avfallskasser, renovasjon, utkikkspunkt og møteplasser, mener Visit Svalbard.
Publisert Sist oppdatert

I artikkelen publisert i Svalbardposten den 18. april leser vi at styret i miljøvernfondet på Svalbard synes det er på høy tid å øke miljøavgiften til de som reiser til Svalbard med fly og cruisebåt. Vi ønsker å løfte saken videre, og ser dette som en mulighet til å ta opp diskusjonen om fellesgodefinansiering.

Som kjent setter klimaendringer og menneskelig aktivitet press på økosystemene og dyreliv på Svalbard. Midler fra Svalbards miljøvernfond bidrar til å finansiere tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen i samsvar med svalbardmiljøloven § 98. Dette er viktige formål, men det vi mangler og må få på plass er en ordning for fellesgodefinansiering i Longyearbyen.

I Norge har man nå økt fokus på destinasjonsledelse og besøksforvaltning. Destinasjonsselskaper går fra å markedsføre reisemål, til å være med å forvalte og fungere som samfunnsbygger. I NOU 2023:10 blir det også anbefalt å utvikle en ordning for fellesgodefinansiering, og regjeringen utreder nå en ordning for besøksbidrag gjennom flere pilotprosjekter. Dette viser en økende oppmerksomhet om behovet for å finne bærekraftige finansieringskilder for å redusere de negative effektene av turisme, og øremerke midler fra reiselivsaktivitet til regenerative formål.

Moa-Maria From Kero er bærekraftskoordinator i Visit Svalbard.

Det å legge en avgift på reiser til og fra et reisemål er en god løsning for å få inn midler til felleskassa, og miljøavgiften på fly til Svalbard er unik i Norge. Nå er det på tide på å se på hvordan vi kan kombinere dette med et besøksbidrag. Dermed kan vi øremerke penger til fellesgodefinansiering, slik at vi kan styrke infrastruktur, tilrettelegge for bærekraftige løsninger og forbedre livskvaliteten for alle som bor på øya. Her kan vi være i forkant ved å videreutvikle Svalbard-modellen for besøksbidrag.

Allerede i 2019 utformet vi et forslag til endring av formålet i Svalbards miljøvernfond, der en del av midlene skulle gå til fellesgodefinansiering. Vi foreslo at det nye besøksbidraget kan gå til eierskap, drift og vedlikehold av fysiske tilretteleggingstiltak, noe midler fra miljøvernfondet ikke kan gå til per i dag. Nå har vi et konkret forslag; å legge til følgende i § 1. Formål med fondet og bruken av fondets midler;

e) Fellesgodefinasiering; tilrettelegging for myk lokalsamfunns- og reiselivsmessig infrastruktur - (utvikling av klimavennlig turisme, frivillig arbeid for reiselivsmessige funksjoner, tilrettelegging og vedlikehold av løyper, gang/sykkelveier, skilt, toalett, avfallskasser, renovasjon, utkikkspunkt og møteplasser)

Videre er det viktig å se på den økonomiske siden av denne økningen. Det blir en reell prisøkning på allerede dyre flybilletter. For at dette skal svare seg, bør man kanalisere en del av inntektene direkte inn i besøksbidrag som vil komme lokalsamfunn, naturmiljø og besøkende til gode. Dette inkluderer investeringer i utvikling av fungerende besøksforvaltning. En velfungerende besøksforvaltning vil føre til mindre belastning på naturmiljø og lokalsamfunn, som igjen vil ha positiv virkning på naturområder, materielle og immaterielle kulturverdier – det vil si, det som er formålet med midler fra miljøvernfondet i dag.

I tillegg vil en økning i miljøavgiften der en del av midlene blir et besøksbidrag, bidra til å fremme en bevisstgjøring om både sosialt og miljømessig ansvar blant besøkende. Ved å gi en direkte sammenheng mellom individuell atferd og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser, kan vi inspirere til mer bærekraftige valg og handlinger som vil gagne både samfunnet og miljøet på lang sikt. Det er på høy tid å ta modige skritt for å sikre Svalbards unike arv for kommende generasjoner, og en ordning for besøksbidrag blir viktig del av den reisen.

Vi imøteser at øvrig næringsliv, lokale politikere og ikke minst frivillige lag og organisasjoner melder seg til å bidra i besøksforvaltning og bærekraftig reisemålsutvikling. For dette angår oss alle, det er vår by, og det er vi som skal avgjøre hvordan vi skal ta imot besøkende. Sammen kan vi legge til rette for at samspillet mellom turisme og lokalsamfunn blir enda bedre i fremtiden, og at midler fra reiseaktivitet går direkte til dette formål.

Powered by Labrador CMS