Noe av barneklærne som ble levert til Bruktikken før gjenbruksarrangementet på Unis i helga.
Noe av barneklærne som ble levert til Bruktikken før gjenbruksarrangementet på Unis i helga.

Tackling Arctic overconsumption (english below):

Hva gjør vi med vårt overforbruk på Svalbard?

Bruktikken mottar store mengder av barneklær, langt mer enn vi kan få omsatt.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag 4. mars arrangerte Bruktikken en gjenbruksdag for barneklær. Mer enn 100 mennesker kom innom, og mange fant klær til barna sine.

Men det flotte arrangementet har et alvorlig budskap: Bruktikken mottar store mengder av barneklær, langt mer enn vi kan få omsatt. Så store mengder at det ikke er mulig å få vist klærne frem, fordi at alle de donerte klærne gjør det vanskelig å holde orden i Bruktikken. Denne lørdagen foreslo flere av de som kom innom at vi bør holde lignende arrangementer med jevne mellomrom, men dette er neppe en bærekraftig løsning.

Etter all innsatsen med å transportere, sortere og vise frem klærne, var størsteparten av klærne fortsatt igjen på slutten av dagen. Noen av plaggene vil gå tilbake til Bruktikken, andre vil bli donert videre. Mange av klærne ble kastet fordi de var i dårlig stand. Vi måtte også kaste en del klær som fortsatt var brukbare – eller de ville vært det, i et mer funksjonelt samfunn.

Det var smertefullt for oss å kaste klær, spesielt siden de vil bli brent i stedet for å kunne bli gjenbrukt til et annet formål. Problemet med tekstiloverforbruk er imidlertid nasjonalt og globalt og mange veldedige organisasjoner sliter med store mengder donasjoner, akkurat som Bruktikken gjør. Det grunnleggende problemet er overforbruk og vi kan ikke løse det ved å gi en stor del av våre gamle klær videre.

Vi må stoppe overforbruket. Vi som foreldre vet at det er viktig med varme og funksjonelle klær for våre barn. Barneklær av god kvalitet tåler mye gjenbruk og kan repareres, men på Bruktikken ser vi også mange plagg av dårlig kvalitet som er fancy i det øyeblikket man kjøper det, for deretter å være ubrukbare i det lange løp. Dette er den type forbruk som lett kan endres på – en lavt hengende frukt.

Ikke alle har råd til å kjøpe barneklær av god kvalitet, men mange i Longyearbyen kan og gjør det. Vi håper du fortsetter å gjøre det, men vi ber deg slutte å kjøpe mer enn barna trenger. Prøv også kjøp og salg på Facebook eller Bruktikken før du kjøper nye klær! Får vi donert færre klær til Bruktikken, blir det lettere å vise frem de klærne vi har. Du kan også velge et plagg fra Bruktikken som har et lite hull eller en rift og reparere det.

Vi ønsker ikke å legge alt ansvar på familiene her oppe, men ønsker at Longyearbyen som samfunn må ta et større ansvar. Den eneste strategien for avfallshåndtering vi fant på nett var datert for 2017 – 2020. Denne strategien nevner ikke Bruktikken og tilbyr ingen løsninger for gjenbruk av klær i Longyearbyen.

Longyearbyen lokalstyre: Vær så snill å tilfør flere ressurser inn i den sirkulære økonomien og Bruktikken! Kommunene er ansvarlige for avfallshåndtering og brukbare klær skal ikke ende opp i søppelbøtta. Skiftet fra lineær til sirkulær økonomi handler ikke bare om innovative oppstartsbedrifter og pilotprosjekter - det er også hardt, kjedelig hverdagsarbeid som krever engasjement og ressurser.

Unis-studentene, som er ansvarlige for Bruktikken, jobber hardt for å holde den i gang. Vi setter stor pris på deres arbeidsinnsats og det syntes vi alle burde gjøre! Som frivillige ser vi også at studentene legger ned mange timer og jobber under tungvinte forhold. Innsatsen med å drive Bruktikken kunne vært fordelt på en mer balansert måte, mellom Longyearbyen lokalstyre, studenter og fastboende. Flere lokale frivillige kan engasjeres i Bruktikken, noe som gir avlastning og kontinuitet.

Vi har følgende forslag til Longyearbyen lokalstyre:

● Inviter til et åpent møte for studenter, frivillige og andre interesserte for å diskutere den fremtidige strategien til Bruktikken

● Avsett flere midler for å jobbe med og legge til rette for sirkulær økonomi i hverdagen for Longyearbyens innbyggere. Dette kan være kampanjer for å redusere avfall, øke gevinsten for ny-tenkning og mer støtte til drift av Bruktikken.

● Legg til rette for et mer funksjonelt sted for Bruktikken, feks den gamle Miljøstasjonen.

● Inviter flere lokale frivillige til å hjelpe til med Bruktikken. Informasjon skulle være tilgjengelig på engelsk såvel som på norsk, fordi praksis har vist at ikke-norske melder seg oftere som frivillige i Bruktikken.

I januar fikk en gruppe elever fra skolen en pris for sitt prosjekt, hvor de foreslo å fikse ødelagte leker fra Bruktikken. Dette er en flott gjenvinningstanke og vi gratulerer elevene! Men som voksne må vi se nærmere på vårt eget forbruksmønster. Er det ikke «hyklersk» å belønne elevene for deres gjenvinningstanke, samtidig som vi ikke praktiserer et mer bevisst forhold til ressursbruken i våre egne hverdagsliv?

Å fikse leker og reparere klær er nyttig, men bare så lenge vi også kjøper mindre. Ellers ender vi opp med at flere klær og leker hoper seg opp her på Svalbard – og til slutt kastes i søpla.

Oversetning fra engelsk: Tina Dahl og Anne Marit Grøndalen


Tackling Arctic overconsumption

On Saturday 4.3. Bruktikken arranged a children’s clothes recycling event. More than 100 people attended, and many found usable clothes for their children.

The happy day had a worrisome undertone: Bruktikken receives a massive overflow of children’s clothes. There’s not enough space to display all, because the amount of donations makes it difficult to keep the display room in order. On Saturday, our visitors suggested we do this kind of clearance event on a regular basis, but this is hardly a sustainable solution.

After all the effort of transporting, sorting, and displaying the clothes, the majority of the donations still remained at the end of the day. Some were kept for displaying again in Bruktikken, others will be donated onwards. A lot of clothes were binned because they were in poor condition. We also had to throw away clothes that are still usable – or would be, in a smarter community.

It pained us to trash clothes, especially as they will be burned for energy instead of utilized as material. However, the problem of textile overconsumption is a national and global one, and many charities struggle with excessive donations, just like Bruktikken does. The basic problem is overconsumption, and we can’t solve it by dumping a large portion of our old garments onwards.

We need to stop the overconsumption. We are parents, and we know it’s important to have warm and durable gear for our children. Good quality children’s clothes tolerate a lot of re-use and can be mended, but at Bruktikken we also see a lot of cheaply made garments, fashionable for a moment and then discarded. This is the kind of consumption that can be easily tackled, a low-hanging fruit.

Not everyone can afford to buy good quality children’s clothes, but many in Longyearbyen can, and do. We hope you keep doing that, but we also ask you to stop consuming more than your children’s actual need. Also, please try the FB recycling group or Bruktikken before buying new clothes! If we get less overflow in Bruktikken, it will be easier to display the donations we have. You might also choose a garment that has a little hole or a tear, and mend it.

We don’t wish to place all responsibility on families: we feel the community needs to step up more. The only Longyearbyen waste strategy we found online was dated for 2017– 2020. It does not mention Bruktikken, and offers no solutions for textile re-use in Longyearbyen.

Lokalstyre: please direct more resources into circular economy and Bruktikken! Municipalities are responsible for waste handling, and usable textiles should not end up in the trash bin. The shift from linear to circular economy is not just about innovative start-ups and pilot projects: it’s also hard, boring, everyday work that needs commitment and resources.

The responsible UNIS-students are truly working hard to keep Bruktikken running. We applaud them, and we think everyone should! As volunteers, we also see the students putting in long hours and working at inconvenient conditions. The effort of running Bruktikken could be shared in a more balanced way between Lokalstyre, students and volunteers. More local volunteers could be engaged in Bruktikken in an organized manner, providing relief and continuity.

We’d like to suggest that Lokalstyre:

· Calls a meeting with students, volunteers and other interested locals to discuss the future strategy of Bruktikken.

· Directs more personnel working hours into facilitating circular economy on the everyday level. This could include waste prevention campaigns, communal up-cycling efforts and more support for running Bruktikken.

· Provides a more functional space for Bruktikken, e.g. from the old Miljøstation.

· Invites more local volunteers to help with Bruktikken in the long term. Information should be available in English as well as Norwegian, because practice has shown that non-Norwegians volunteer in Bruktikken more than Norwegians.

In January, a group of school children got a prize for their project, where they suggested fixing broken toys from Bruktikken. This is a great up-cycling effort, and we congratulate the children! But as adults, we need to take a hard look at our own consumption behaviours. Isn’t it hypocritical to award children for their re-use initiative, and not practice more resource-smartness in our everyday community life?

Fixing toys and mending clothes is a helpful tactic, but only as long as we also consume less. Otherwise we just end up with more and more clothes and toys piling up here in the Arctic – and eventually thrown in the bin.

Powered by Labrador CMS