LESERINNLEGG | JEANETTE FRASER

Petition to save «Frost» and keep the people of Longyearbyen feeling safe

Reinsdyrjakt: «Frost» og ungen hennes fra tidligere i år, da Jeanette Fraser fikk overvære at bjørnene spiste på et reinsdyr de hadde fanget.
Publisert Sist oppdatert

Norsk versjon av teksten finner du lenger ned i saken.

When I discovered that it was being considered to euthanise «Frost», a well-known polar bear on Svalbard, I was deeply saddened.

Not only has she adapted, but she has mastered and outperformed the capabilities of hunting reindeer. As her cubs Inherit these land hunting abilities, they acquire advantages to survive climate changes in the high Arctic.

She has her cubs near Isfjorden. She follows the ice in the summer, north to the drift ice and back again near Adventdalen in the Autumn. It is thought she may be a problem near Longyearbyen in Autumn because hunters leave reindeer guts in the area.

Polar bears have one priority, searching for food. A temptation like a cabin with food inside, is a possible meal for polar bears. «Frost» is resourceful, once food is found, they destroy the inside and eat what food they can find.

Svalbard does a great job protecting wildlife in general. Area 10 is a snowmobile zone, and it and is monitored. Tourism by ships must report where they go, including anchoring and landings. Bird nesting zones are protected, hunting continues to be at a minimum and regulated.

The goal behind the petition is not only to save «Frost», but to bring awareness to this «killing problematic wildlife» way of thinking, while keeping the residents of Longyearbyen safe. If we keep «Frost» alive it’s a step in the right direction. We change the way Norway thinks about just killing wildlife for being wildlife.

Canada has a polar bear jail in Churchill also known as «The Polar Bear Control Program». The idea behind the facility is to keep them isolated long enough and uncomfortable enough that they then associate the town with the jail. They have a good success rate.

I know this jail system has been discussed for Svalbard, the cost was one concerning issue. Is it necessary that so many polar bears must be tagged for science? In fact, it was rare to see an unmarked bear in 2022. Perhaps tag less bears for science and delegate some of those saved costs to try and save a few bears in the jail process. Each bear goes through processing in jail anyway. They are weighed, tagged, and then they can be tracked. It is a good way to gather scientific information and help the bears at the same time.

There are three options to handling a problematic bear.

  • One is to put it in a holding cell to keep it from returning to the area by association of the jail time.
  • Two is to euthanize to eliminate the problem entirely, but short term.
  • Three is do nothing, risking someone’s life or property damage.

Hunting reindeers could be limited, away from cabins. The remains can be disposed of safely, limiting the attraction to the area.

Fines could be considered to encourage those who refuse to remove food from the cabins. They are endangering people by leaving it there. They need to learn as much as the bear does.

She can be tracked during the polar night, so they do have the ability to know where she is. This is a benefit to keeping the people of Longyearbyen safe.

In response to Arild Olsen, «Frost» does not have an abnormal behavior, she is a fed bear. She is behaving like a fed bear. How is this overlooked and turned around on the bear? My question is what is a normal bear?

This is normal. It’s a polar bear looking for food in its territory.

If «Frost» is killed there will only be another bear to replace her because the root of the problem will always be there. People leaving attractants for bears.

I don't see this as a good long term solution unless people change their behaviour.

Keeping food in cabins and then complaining of bears getting into your cabin is not working. People without cabins should react to this more. People continuing to keep food in their cabins are putting the other people of Longyearbyen at risk.

It is good to know that within one week more than 119 000 people are now watching. That number is growing. We are all hoping for a good solution for «Frost» and her cub, along with future bears.

I have friends on Svalbard, I want them to be safe and feel safe. I also want the bear saved and an end put to killing the polar bears for being polar bears.

Kampanjen for å redde «Frost» og sørge for at Longyearbyens befolkning føler seg trygge

Da jeg oppdaget at det ble vurdert å avlive «Frost», en kjent isbjørn på Svalbard, ble jeg dypt lei meg.

Ikke bare har hun tilpasset seg, men hun har mestret og utkonkurrert andre i evnene til å jakte på rein. Ettersom ungene hennes arver disse jaktevnene, får de fordeler for å overleve klimaendringer i høyarktis.

Hun får ungene sine nær Isfjorden. Hun følger isen om sommeren, nordover til drivisen, og kommer tilbake igjen ved Adventdalen om høsten. At hun kan være et problem i nærheten av Longyearbyen om høsten, kan man anta er fordi jegere etterlater rester etter reinsdyr i området.

Isbjørn har én prioritet, å lete etter mat. En fristelse som en hytte med mat inni, er et mulig måltid for isbjørn. «Frost» er ressurssterk. Når mat er funnet ødelegger de innsiden og spiser den maten de kan finne.

Svalbard gjør en god jobb med å beskytte dyrelivet generelt. Område 10 er snøscootersone, og det er overvåket. Turisme med skip skal rapportere hvor de går, inkludert ankring og landinger. Hekkesoner for fugler er fredet. Jakten er fortsatt på et minimum og regulert.

Målet bak underskriftskampanjer er ikke bare å redde «Frost», men å også bevisstgjøre denne «drepe problematisk dyreliv»-tankegangen, samtidig som beboerne i Longyearbyen er trygge. Hvis vi holder «Frost» i live er det et skritt i riktig retning. Vi endrer måten Norge tenker på om det å bare drepe dyreliv fordi de er dyr.

Canada har et isbjørnfengsel i Churchill, også kjent som «The Polar Bear Control Program». Tanken bak anlegget er å holde dem isolert lenge nok og ukomfortable nok til at de deretter forbinder byen med fengselet. De har en god suksessrate.

Jeg vet at dette fengselssystemet har vært diskutert for Svalbard og at kostnaden var et spørsmål. Er det da nødvendig at så mange isbjørner må merkes for vitenskap slik det gjøres i dag? Faktisk var det sjelden å se en umerket bjørn i 2022. Hva med å merker mindre bjørner for vitenskapen og delegere noen av de sparte kostnadene til å prøve å redde noen få bjørner gjennom fengselsprosess. Hver bjørn går gjennom en behandling i fengselet uansett. De veies, merkes, og så kan de spores. Det er en god måte å samle vitenskapelig informasjon og hjelpe bjørnene samtidig.

Det er tre alternativer for å håndtere en problematisk bjørn.

  • Den ene er å sette den i en fengselscelle for å forhindre at den returnerer til området ved å lage en dårlig assosiasjon i fengselstiden.
  • To er å avlive for å eliminere problemet helt, men kun på kort sikt.
  • Tre er å ikke gjøre noe, risikere noens liv eller skade på eiendom.

Jakt på rein kan begrenses og vekk fra hytter. Om restene deponeres trygt, begrenser det attraksjonen til området.

Bøter kan vurderes for å oppmuntre de som nekter å fjerne mat fra hyttene. De setter mennesker i fare ved å forlate det der. De må lære like mye som bjørnen gjør.

Hun kan spores i løpet av polarnatten, så de har muligheten til å vite hvor hun er. Dette er en fordel for å holde Longyearbyens innbyggere trygge.

Som svar til Arild Olsen har ikke «Frost» unormal oppførsel, hun er en mett bjørn. Hun oppfører seg som en mett bjørn. Hvordan blir dette oversett og snudd på bjørnen? Spørsmålet mitt er hva er en vanlig bjørn? Dette er normalt. Det er en isbjørn som leter etter mat på sitt territorium.

Hvis «Frost» blir drept vil det bare en annen bjørn komme til og erstatte henne, fordi roten til problemet vil alltid være der. Folk som forlater lokkemidler til bjørn.

Jeg ser ikke en annen god langsiktig løsning enn at folk endrer adferd.

Å oppbevare mat i hytter og deretter klage på at bjørner kommer inn i hytta, fungerer ikke. Folk uten hytter burde reagere mer på dette. Folk som fortsetter å ha mat på hyttene sine setter andre beboere i Longyearbyen i fare.

Det er godt å vite at i løpet av en uke ser mer enn 119 000 mennesker på. Det antallet vokser. Vi håper alle på en god løsning for «Frost» og ungen hennes, sammen med fremtidige bjørner.

Jeg har venner på Svalbard, jeg vil at de skal være trygge og føle seg trygge. Jeg vil også at bjørnen skal reddes og at det blir slutt på å drepe isbjørnene fordi de er isbjørner.

Powered by Labrador CMS