DEBATT VALG 2023

Det absurde valget

Zdenka Sokolickova bodde på Svalbard i to år og forsket på samfunnet.
Publisert Sist oppdatert

Bernt Hagtvet sier at full stemmerett for alle truer Norges suverenitetskrav. I løpet av debatten rundt problematikken siden 2021 har ingen ordentlig svart på spørsmålet: Hvordan?

Denne gangen får vi vel en forklaring: «Det er liten grunn til å tro at Russland vil følge norske demokratiske spilleregler på Svalbard hvis Moskva bestemmer seg for å øke sin innflytelse der.» Skjer altså alt dette på grunn av Russlands krig i Ukraina? Neppe. Forslaget ble utarbeidet lenge før krigen brøt ut. Eller tror noen seriøst at 1000 russere en dag skal flytte til Longyearbyen, bo der i noen år (hva skal de gjøre der og fremfor alt hvor skal de bo legger vi til side), for å kunne overta lokalstyret ved neste valg? Det er vel ikke realistisk.

I tillegg er det uklart hva Moskvas planer med Svalbard har å gjøre med stemmeretten til Samuel Bergman eller Elke Morgner. Jada, statsvitere svarer at politikken ikke bør ta hensyn til enkelte mennesker. En antropolog mener at hvis politikken slutter å gjøre det, blir den umenneskelig. Og det er den vel i mange land. Det er bare at mange hadde håpet Norge var annerledes.

«Jeg forstår at du er sint, jeg skjønner at det er vanskelig.» Slik snakker man med små barn for å berolige dem. Utenlandske innbyggere i Longyearbyen som er fratatt stemmerett er voksne.

Å stemme blankt er på ingen måter en tom protest. Etter min mening er det den eneste rimelige måten å uttrykke seg i dette absurde valget.

The absurd elections

Bernt Hagtvet writes that a full voting right for everybody threatens Norway's claim to sovereignty. During the debate about the issue since 2021, no one has properly answered the question: How? This time we get a sort of an explanation: „There are no reasons to believe that Russia will follow Norwegian democratic rules in Svalbard if Moscow decides to increase its influence there." So is all this happening because of Russia's war in Ukraine? Hardly. The proposal was elaborated long before the war broke out. Or does anyone seriously think that 1,000 Russians will one day move to Longyearbyen, live there for a few years (let’s leave aside what they will do there and, above all, where they will live), in order to take over Lokalstyret during the next elections? That is not realistic. In addition, it is unclear what Moscow's plans for Svalbard have to do with the voting rights of Samuel Bergman or Elke Morgner. Sure, political scientists respond that politics should not take individual people into account. An anthropologist believes that if politics ceases to do so, it becomes inhuman. And that’s what it indeed is in many countries. It's just that many had hoped Norway was different. "I understand that you are angry, I understand that it is difficult." This is how you talk to small children to calm them down. Foreign residents of Longyearbyen who have been deprived of the right to vote are adults. Voting blank is by no means an empty protest. In my opinion, it is the only reasonable way to express oneself in these absurd elections.

Powered by Labrador CMS