Svalbardpakken:

Dette sier forslaget

Tilskuddene skal utvikle og omstille reiselivsaktiviteten på Svalbard slik at næringen bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene, er ordlyden i forskriftsforslaget.

Omstilling og utvikling er stikkord som går igjen i forslaget.
Omstilling og utvikling er stikkord som går igjen i forslaget.
Publisert

Det kan gis tilskudd til foretak med virksomhet på Svalbard både innenfor reiseliv og i reiselivsrelaterte næringer.

Foretakene må oppfylle blant andre disse vilkårene for å få tilskudd:

 • Foretaket har en betydelig del av sin omsetning som er avhengig av reiselivet på Svalbard.
 • Foretaket har helårig eller tilnærmet helårig virksomhet på Svalbard.
 • Foretaket er et selskap som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, et enkeltpersonforetak drevet av person som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, eller et ansvarlig selskap hvor deltakerne er skattemessig hjemmehørende på Svalbard.
 • Foretaket opererer med norske lønnsvilkår i tråd med tariffavtale eller allmenngjort tariffavtale på fastlandet om det finnes, og ellers lønnsvilkår som er vanlig innenfor samme type arbeid på fastlandet.
 • Foretaket er norsk hel- eller deleid.

Omstilling og utvikling

Omstilling og utvikling er stikkord som går igjen flere ganger i forskriftsforslaget.

«Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til omstilling og utvikling av foretak hvor en betydelig del av omsetningen er avhengig av reiselivet, inkludert omstilling og utvikling til andre næringer enn reiseliv», heter det i forslaget.

Dette skal vektlegges

Det er LL som avgjør søknadene etter en skjønnsmessig vurdering. Tilskuddet skal ikke overstige 75 prosent av tiltakets kostnader, og det skal normalt ikke overstige en million kroner. Det vil ikke utbetales tilskudd til allerede påløpte kostnader. Midlene skal prioriteres ut fra hva som bidrar ti størst mulig samlet måloppnåelse, og det skal særlig legges vekt på følgende:

 • Om tiltaket bidrar til å gjenoppbygge og omstille den helårige eller tilnærmet helårige reiselivsnæringen på Svalbard.
 • Om tiltaket fremmer aktivitet, samarbeid og kompetanseheving i næringen, fremmer sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 • Om tiltaket underbygger de overordnede svalbardpolitiske målene.
 • Om tiltaket fremmer bærekraftig reiseliv.
 • Om tiltaket avhenger av tilskudd for å bli gjennomført.
 • Om tiltaket kan settes raskt i gang.

Søknad om tilskudd skal sendes til Longyearbyen lokalstyre (LL) innen 31. desember 2020.

Powered by Labrador CMS