KRONIKK I RIGMOR ABEL OG BJØRN K. HAUGLAND

Svalbard har en unik mulighet til å bli et globalt utstillingsvindu

Energiomstillingen av Longyearbyen vil kunne skape store ringvirkninger rundt om i hele verden, så lenge vi gjør det riktig. Det er en unik mulighet vi ikke kan la gå fra oss.

Publisert Sist oppdatert

Svalbard er et laboratorium for klimaendringene, ingen steder i verden går oppvarmingen raskere. Siden 1971 har Svalbard opplevd oppvarming om vinteren på hele 7 grader, og mistet omtrent to måneder med vinter. Å reise hit er derfor som å reise frem i tid.

Det er grunnen til at vi i Skift – næringslivets klimaledere – reiste nettopp til Svalbard for vår studietur og toppledermøte i april 2023. Skift er et næringslivsnettverk der noen av Norges mest klimaambisiøse toppledere på tvers av bransjer møtes for å lære av hverandre.

Så hvorfor er Skift så opptatt av Svalbard? For det første har vi ansvar for å omstille oss til et grønt og bærekraftig samfunn, der næringslivet spiller en nøkkelrolle. Store Norske er medlem i Skift, og inviterte de andre Skift-medlemmene til Svalbard for å oppleve de alvorlige konsekvensene av klimaendringene, men like mye for å lære om klimaløsningene som utvikler seg.

Fra høsten 2023 vil kraftforsyningen i Longyearbyen bli lagt om fra kull til diesel, og fornybare energikilder vil gradvis fases inn fram mot 2030. Omstillingen på Svalbard er en unik testarena for fremtidens løsninger, som kan gjenbrukes i omstillingen av andre øysamfunn og verden for øvrig. En forutsetning for å nå dette ambisiøse målet er at det legges til rette for samarbeid mellom sentrale myndigheter, lokale myndigheter og næringsliv.

Omstillingen representerer derfor så mye mer enn bare energiforsyning til Longyearbyens befolkning, men er også av nasjonal betydning.

Svalbard er et laboratorium for konsekvensene av klimaendringene, men kan bli et utstillingsvindu for løsningene.

Skift er en såkalt gjøretank, der handling står i fokus. I samarbeid med lokalt næringsliv, myndigheter og forskning, jobbet vi fram Svalbarderklæringen. Denne erklæringen peker på konkret handling som vi i Skift, nasjonale myndigheter og svalbardsamfunnet bør iverksette, for å gjøre Svalbard og Longyearbyen til et klimaforbilde for verden.

Svalbard må allerede nå tilpasse bygg og infrastruktur til klimaendringer og forebygge klimarelaterte skader. Dette er bare en smakebit av hva resten av Norge har i vente.

Den unike kunnskapen og dataene om klimaendringer og innovative klimaløsninger utviklet på Svalbard, har stor verdi og bør komme resten av verden til nytte. Det planlagte forsknings- og testsenteret for energiomstilling ved Universitetssenteret på Svalbard er ett av mange spennende prosjekter i Longyearbyen som bør realiseres.

Longyearbyen må vise at nullutslipp innen 2030 er fortsatt mulig i verdens nordligste samfunn. Dette krever handlekraft fra regjeringen, lokalsamfunnet og oss i næringslivet.

Svalbarderklæringen

Longyearbyen som nullutslippssamfunn i 2030 - for å lykkes har Skift følgende forslag:

  1. Skift er en organisasjon for virksomheter med høye klimaambisjoner. Flere av Skifts medlemmer har aktivitet på Svalbard. Skift ønsker å være en partner og pådriver i Svalbards omstilling. Om ønskelig for Svalbardsamfunnet vil Skift gjerne fortsette å styrke sitt engasjement og samarbeid med både lokale og sentrale myndigheter, for å gjøre Svalbard til et utstillingsvindu for løsninger på klimautfordringen.
  2. Regjeringen har en klar ambisjon om at Svalbard skal være et klimaforbilde. Regjeringen bør på COP28 i desember 2023 lansere Longyearbyen 2030 som et nullutslippssamfunn på naturens premisser. Dette bør også inngå i den neste Svalbardmeldingen og finansieringen må påbegynnes i statsbudsjettet for 2024.
  3. Forvaltningen på Svalbard har vært preget av fragmentert styring av omstillingen. Skal energiomstillingen lykkes, må den ledes effektivt med et tydeligere ansvar hos Olje- og energidepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet. Statens rolle som eier av energiinfrastruktur gjennom Store Norske må samordnes helt med lokalstyrets behov for kontroll.
  4. Grønt reiseliv og logistikk er i rask utvikling og har et stort potensial på Svalbard. Da må hele transportsektoren legges om til fornybare energikilder. Fossildrevne biler og snøscootere bør på få år kunne erstattes med kjøretøy som er elektriske, hydrogendrevne eller drevet av andre fornybare drivstofftyper. Et innovativt transportsystem som i større grad er basert på delte kjøretøyer bør kunne redusere behovet for individuelt eide biler. For å lykkes med dette må lokalstyret aktivt bruke egne anskaffelser og reguleringer i transportsektoren, gis myndighet til å regulere transportsektoren sterkere, og staten må støtte disse initiativene finansielt. Mange av Skifts medlemmer har kompetanse og løsninger på dette feltet og støtter gjerne dette omstillingsarbeidet.
  5. Svalbard må allerede nå tilpasse sine bygg og infrastruktur til klimaendringer og forebygge klimarelaterte skader. Flere av Skifts medlemmer tilbyr å samarbeide med lokalstyret for å finne gode løsninger på dette.
  6. Kunnskap og data om klimaendringer og innovative klimaløsninger utviklet på Svalbard må komme resten av verden til nytte. I forsknings- og innovasjonsprosjekter på Svalbard ønsker Skifts medlemmer å stille opp som samarbeidspartnere fra næringslivet. Det planlagte forsknings- og testsenteret for energiomstilling ved Universitetssenteret på Svalbard må realiseres. Longyearbyen må vise at nullutslipp er mulig i verdens nordligste samfunn. Dette krever handlekraft fra regjeringen, lokalsamfunnet og næringslivet!
  7. Kilde: Skift

Powered by Labrador CMS