Leserinnlegg:

Fremtidens reiseliv på Svalbard – fra visjon til virkelighet

Reiselivsnæringen står samlet rundt en felles visjon; fremtidens reiseliv på Svalbard skal kjennetegnes av høy kvalitet, bærekraft, ansvarlighet og kompetanse. Dette forutsetter tett og forpliktende samarbeid mellom myndigheter, ansvarlige organisasjoner og turistbedrifter, tuftet på gjensidig tillit.

Ansvarlig reiseliv: «Reiselivet på Svalbard har lenge vært underlagt flere og strengere reguleringer enn det som er vanlig andre steder i Norge, og fremstår i dag som et av de fremste eksemplene på ansvarlig turisme, også i et internasjonalt perspektiv», skriver artikkelforfatterne.
Publisert

Visit Svalbard, AECO og Svalbard næringsforening har samarbeidet tett i forkant av at vi alle tre nå har levert våre høringsuttalelser på myndighetenes omfattende forslag til endring av turisme-, ferdsel- og miljøregelverk. Næringsorganisasjonene er samstemte om mål og visjoner for reiselivsutvikling på Svalbard.

Reiselivsnæringen på Svalbard er en sammensatt næring som ikke bare har forgreninger til mange kommersielle områder, men har virksomhet som samhandler med forskning, undervisning, frivillighet, beredskap og ikke minst forvaltning. Reiselivet på Svalbard er en betydelig næring som representerer over 500 lokale årsverk og nærmer seg 1 milliard i lokal årlig omsetning (SSB 2019). Cruisenæringen, og spesielt ekspedisjonscruisenæringen, er en viktig del av dette. Ekspedisjonscruisenæringen bidrar til at et reisemål med ulike sesonger og kundegrupper, har helårlige arbeidsplasser knyttet til reiselivet.

Vi er enige om målene

Næringsorganisasjonene deler uten tvil myndighetens mål om å ivareta sårbart naturmiljø, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt. Useriøse og uansvarlige reiselivsaktører bør ikke få operere på̊ Svalbard. Prosessen til myndighetene og de foreslåtte tiltakene er imidlertid uegnet for å oppnå̊ disse målene. Hva som skjer videre, vil være avgjørende for fremtidens reiselivsnæring.

Reiselivet på Svalbard har lenge vært underlagt flere og strengere reguleringer enn det som er vanlig andre steder i Norge, og fremstår i dag som et av de fremste eksemplene på ansvarlig turisme, også i et internasjonalt perspektiv. Et av de viktigste kriteriene for denne utviklingen – og for å nå de overordnede politiske målene om utvikling av reiselivsnæringen på Svalbard innenfor miljø- og sikkerhetsmessige målsetninger, er et sterkt og forpliktende samarbeid mellom næring og myndighet. Dette har man hatt tradisjon for på Svalbard, og slik har også næringen kunnet båret deler av ansvaret for forvaltingen av reiselivet på Svalbard i over 30 år.

Gjensidig tillit og forpliktende samarbeid

Tillit er en av de viktigste ingrediensene i et godt forvaltet, velfungerende, ansvarlig og bærekraftig reiseliv. I vår visjon har tillit, samarbeid, fornuft, faglig innsikt og gode, praktiske løsninger stor plass. Alternativene som presenteres i reguleringsforslagene er forbud, stenging, stort byråkrati, store kostnader, og mer bruk av kontroll og straff.

Kontroll og sanksjoner har selvsagt en viktig funksjon i samspillet mellom myndigheter og næring. Men ved behov for nye reguleringer må ikke den strengeste formen for tiltak i form av forbud og stenging, være det foretrukne valget. Andre og mindre inngripende tiltak kan være bedre egnet, det samme gjelder ulike former for samarbeid som kan fungere som forvaltningstiltak.

Næringsutviklede verktøyer som retningslinjer, risikostyringssystemer og databaser kan være del av dette. En større grad av involvering og finansering av overvåkning og forskning for å sikre at negative konsekvenser unngås, kan være del av næringens bidrag.

Vår visjon

Vi har en visjon for reiselivet på Svalbard hvor terskelen for å for å få lov til å operere på Svalbard er mye høyere for aktører som velger å ikke være medlemmer av Svalbard Reiselivsråd og/eller AECO, enn for de som velger ansvarlighet og forpliktelser gjennom slike medlemskap. Disse organisasjonene må ha et tett og forpliktende samarbeid med myndighetene.

I vår visjon legges ansvaret for turoperasjonen på bedriftsnivå og det stilles krav om tillatelse eller lisens for å drifte. Gjennom søknadsprosessen bør turoperatørene beskrive og om nødvendig dokumentere utstyrskvalitet, sikkerhetssystemer, standarder og verktøyer, kompetanse, internopplæring, HMS, risikostyringssystemer, avviksrapportering og -oppfølging. I vår visjon er også lokal verdiskapning en del av operatørenes ansvar.

I vår visjon er guidesertifisering en naturlig del av kompetansen som turoperatøren må sikre. Det er et system som er utviklet i samarbeid mellom næring, guider, kursleverandører og myndighet, med utgangspunkt i det som eksisterer og fungerer.

I vår visjon inngår en myndighet og forvaltning som forstår næringen, dens kompetanse og verdi, og som er interessert i enda bedre utnyttelse av den ressursen næringen representerer.

Vi tror at vår visjon er oppnåelig. Dersom myndighetene er enig med oss, så foreslår vi at vi snarest setter oss ned sammen og i fellesskap gjør visjon til virkelighet.

Powered by Labrador CMS