Leserinnlegg:

Gi uttrykk for din mening

Det er under fire uker til tidsfristen for å gi høringsinnspill til to store reguleringsforslag, som vil kunne få store konsekvenser for alle som bor på, og besøker Svalbard.

Benytt muligheten: Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard (f.v.), styreleder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening og administrerende direktør Frigg Jørgensen i cruiseorganisasjonen Aeco gjør i dette leserinnlegget oppmerksom på hva de nye reguleringer kan innebære.
Publisert

Miljødirektoratet har foreslått endringer i Svalbardmiljøvernloven og tilhørende forskrifter, mens Justisdepartementet og Næringsdepartement har foreslått endringer i «Turist- og ferdselsforskriften» (omdøpes til «Feltsikkerhetsforskriften»).

For reiselivsnæringen har de siste månedene vært preget av intenst arbeid med våre høringsuttalelser, som i stor grad vil være fokusert på reiselivets rammebetingelser.

Noen tenker kanskje at disse endringene først og fremst gjelder reiselivet og turister på Svalbard. Slik er det ikke. Forslagene vil kunne medføre store konsekvenser for alle som bor på eller besøker Svalbard, inkludert fastboende, besøkende til fastboende, og tidligere fastboende på Svalbard – samt alle de som har opphold, men ikke regnes som fastboende på Svalbard (studenter, forskere, midlertid ansatte og andre med kortere en seks måneders opphold).

Alle, inkludert fastboende på Svalbard, må våre forberedt på nye reguleringer som blant annet kan innebære:

• Krav om å benytte stier der disse finnes, i alle verneområdene på Svalbard

• Krav om å holde avstand fra alle kulturminner som ikke er i bruk i alle verneområdene.

• Forbud mot all bruk av droner i lufta, på land og under vann.

• Forbud mot å oppholde seg nærmere enn 500 meter fra isbjørn, og krav om å trekke seg unna dersom isbjørnen kommer nærmere enn dette.

• Forbud mot å oppholde seg nærmere enn 300 meter på sjøen fra liggeplasser for hvalross.

• Krav om å melde (søke for motorferdsel i visse områder) til Sysselmesteren på Svalbard om alle planlagte turer i alle de store verneområdene, på Hopen og Bjørnøya (65% av Svalbard).

• Krav om å rapportere til Sysselmesteren på Svalbard når man har vært i disse områdene.

• Forbud mot å kjøre snøscooter på van Miljenfjorden, van Keulenfjorden, Billefjorden og Tempelfjorden etter 1. mars.

• Forbud mot å gå i land på nesten 65prosent av Svalbard dersom man er gjest på ekspedisjonscruisefartøy eller kommersiell yacht.

Studenter (gjelder også de fleste studenter på UNIS når de opptrer privat), forskere, korttidsansatte, besøkende til fastboende og tidligere fastboende uavhengig av tilhørighet (ingen forskjell om du har bodd ett år på Svalbard eller i tre generasjoner –om du eier en hytte på Svalbard – eller om du skal besøke dine foreldre, søsken eller barn på Svalbard). For disse kan de nye reguleringene komme til å innebære:

• Krav om å bære våpen og skremmemidler for isbjørn utenfor «bebodd område». Som bebodd område regnes området mellom isbjørnskiltene, Nybyen og Huset. Det skilles i forslaget ikke på om man går til fots eller f.eks. kjører bil.

• Krav om å søke tillatelse fra Sysselmesteren på Svalbard dersom man skal på tur utenfor areaplanområdet. Gjelder både på land og på havet. Arealplanområdet strekker seg omtrent fra Gruve 7 til Bjørndalen. Alle turer utenfor skal det søkes om. Søknadsfrist er minimum 3 uker, men ved stor pågang hos Sysselmesteren vil fristen være lengre (f.eks. 10 uker slik den har vært etter innføring av nye våpenregler).

• Krav om å medbringe nødpeilesender og satellittbasert toveis kommunikasjonsutstyr på slike turer.

• Krav om at man kjøper forsikring eller stiller bankgaranti for redningsutgifter for slike turer.

• Krav om å melde tilbake til Sysselmesteren når man har vært på slike turer.

Høringsforslagene inneholder en rekke andre forslag som direkte eller indirekte vil få konsekvenser for alle som bor på eller besøker Svalbard, og de som driver virksomhet på øygruppen. Blant annet vil ikke fastboende på Svalbard eller bedrifter på Svalbard kunne ta med seg tilreisende/besøkende på turer utenfor arealplanområdet, uten at dette skjer i henhold til krav om søknad, forsikring, utstyr og rapportering. Bedrifter (også bedrifter som ikke regnes som reiselivsnæring) vil kunne bli underlagt krav om å bruke sertifiserte guider på slike turer.

Hytteeiere som normalt krysser sjøis for adkomst til hytter må være forberedt på å enten måtte søke tillatelse til dette, eller bruke bestemte traseer. Hytteeiere som ikke lengre er fastboende vil i noen områder være pålagt å søke Sysselmesteren om tillatelse for å kjøre snøscooter til hytta, og kan i følge forslaget ikke påregne å få kjøre scooter i søknadspliktig område, ut over til/fra hytta.

Det er komplekse forslag og vi skal ikke påta oss å informere om alle deler og hvordan de kan slå ut for deg. Kompleksiteten og uversiktlighet er en av mange store utfordringer med disse forslagene. Det er vanskelig for de fleste å forstå hva dette betyr for den enkelte og for næringsaktører. At det vil kunne innskrenkning det som oppfattes som vanlig ferdsel, er det liten tvil om. Derfor kan det også få konsekvenser for folks bolyst og trivsel på Svalbard.

Dersom du, som vi, mener at disse forslagene er dramatiske og at det vil få negative konsekvenser for deg, din bedrift, din familie og/eller dine besøkende, vil vi oppfordre deg til å skrive til de som har sendt disse forslagene på høring. Dette er Miljødirektoratet post@miljodir.no (saksreferanse 2021/9496) og til Justisdepartementets Polaravdeling postmottak@jd.dep.no (saksreferanse 21/4952 – MAKO). Det går fint å sende samlede kommentarer til alt til begge adressene. Tidsfristen er 1. mai, 2022.

Det vil kunne være av stor betydning at flest mulig gir uttrykk for sine meninger dersom man ønsker at noen av disse forslagene ikke skal bli vedtatt. Gi uttrykk for din mening!

Powered by Labrador CMS