DEBATTINNLEGG I LENNARTH KVERNMO

Nøkkelen ligger på nasjonalt nivå

Longyearbyen fra Gruvefjellet.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen Støre varslet i januar i år ny stortingsmelding om Svalbard. Dette fordi regjeringen mener det er behov for samlet gjennomgang av svalbardpolitiske rammer slik at utviklingen av Svalbard og Longyearbyen passer med klimaendringer, økt aktivitet og en ny sikkerhetssituasjon i Europa.

Dialog og medvirkning

Fra før har regjeringen innført nasjonal kontroll over varer og mennesker som ferdes inn og ut fra Svalbard. Det er innført nye valgbarhetsregler, ferdselsforskrifter og miljøforskrifter er under implementering.

Næringssjef i Longyearbyen lokalstyre, Lennarth Kvernmo.

Den nye svalbardmeldingen vil være dimensjonerende for Longyearbyen. Jeg er glad for at regjeringen gir signaler om at den skal legge opp til dialog, medvirkning og involvering av lokale aktører i sitt arbeid. Dette legger et godt fundament til samhandling, fremtidig aktivitet og forvaltning av Longyearbyen for fremtiden.

En slik gjennomgang kan bidra til en balansert og forutsigbar utvikling innenfor målene i svalbardpolitikken og de eventuelt nye rammene som innføres i kjølvannet av den nye meldingen.

Utøver viktige funksjoner

Det er mange aktører i Longyearbyens næringsliv som føler usikkerhet nå. Usikkerhet til hvordan en ny melding vil påvirke hverdagen, virksomhetene, norske arbeidsplasser og bedriftseierne.

Lokale norske investorer har gjennom tiår investert svært tungt i lokal verdiskapning og arbeidsplasser lokalt i Longyearbyen. Det norske næringslivet utøver viktige funksjoner lokalt som bidrar til at også samfunnsoppgaver som løses med offentlige midler utføres effektivt. Lokalt næringsliv er og blir en viktig brikke i den helhetlige nasjonale politikken for Svalbard.

Spesielt nå i en urolig tid med krig, uro i finans- og energimarkedene.

Nøkkelen

Longyearbyen lokalstyre er forpliktet gjennom Svalbardlovens § 29 å legge til rette for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapsinteressene innenfor rammene av norsk svalbardpolitikk, også for næringsutvikling, verdiskapning og innovasjon. Longyearbyen lokalstyre skal legge opp til rammer for næringsutvikling som sikrer robusthet, stabilitet i næringslivet og sikrer «grønn omstilling» og et seriøst arbeidsliv. Men da må staten hjelpe til. Hvis ikke blir oppgaven tilnærmet umulig.

Derfor må staten sammen med lokalstyret, og det norske næringslivet i Longyearbyen bidra til avklaring av nødvendige detaljer i den kommende reviderte stortingsmeldingen om Svalbard. Fordi det trengs tillit og forutsigbarhet i rammebetingelsene for privat næringsutvikling.

Regjeringen må stille krav til byråkratiet om forutsigbare bærekraftige løsninger og bidra til at negative konsekvenser for befolkningen og norsk næringsaktivitet i Longyearbyen dempes, om så ved å tilføre avdempende tiltak, der konsekvensene kan bli store.

Nøkkelen til dette ligger på nasjonalt nivå, selv om det praktiske arbeidet gjøres lokalt, i samhandling, dialog og felles forståelse med nasjonale politikere og byråkrati.

Forprosjekt

Longyearbyen lokalstyre står nå i startgropen i en prosess der det er gjort lokalpolitiske prioriteringer om å styrke Longyearbyen lokalstyres rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt norskeid næringsliv.

Blant annet skal Longyearbyen lokalstyre gjennomføre forprosjektet næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre, som skal koordinere seg med eksisterende og nye rammer i Svalbardmeldingene og planlegge for fremtidige implementering av tiltak som bidrar til:

  • At næringslivets tilfredshet med lokalstyre sin service forbedres
  • Å etablere strukturer for samarbeid mellom lokalstyre og næringsliv
  • At kontinuerlig forbedring på området blir en integrert del av lokalstyre sin drift
  • Å skape tilstrekkelig forutsigbarhet i arbeidet med tilrettelegging for næringsutvikling lokalt.

Bakgrunnen for dette forprosjektet er kartlagt gjennom spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med ca. 200 respondenter i lokalt næringsliv, Longyearbyen lokalstyres politikere og administrasjon i en forstudie. Kartleggingen viser med all tydelighet at alle aktørene etterspør større forutsigbarhet i arbeidet med å tilrettelegge for norsk næringsaktivitet i Longyearbyen.

Jeg forventer forutsigbarhet, kraft og tydelighet fra nasjonale myndigheter rundt rammebetingelsene og stimuleringsordninger til kommende nødvendige lokale tiltak og omstilling. Dette vil være en forutsetning, dersom målgruppen, interessentene og premissgiverne skal lykkes med å nå egne mål innenfor svalbardpolitiske rammer, og ikke minst skape det samfunn som ikke er et formål i seg selv, men et virkemiddel i svalbardpolitikken.

Powered by Labrador CMS