Kronikk:

40 millioner – rettferdig og rask fordeling er nødvendig

Svalbardpakke 2 skal disponeres lokalt, ubyråkratisk og med minst mulig statlige føringer. Men vi får se hva tildelingsbrevet til Longyearbyen lokalstyre sier. Ofte er det langt fra politisk vilje og intensjon til faktisk gjennomføring, skriver innsenderen.

REISELIVSSJEF: Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.
REISELIVSSJEF: Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.
Publisert

Det er med glede vi registrerer at langsiktig og grundig lokalt samarbeid har knekt løs 40 millioner kroner i krisestøtte til Longyearbyens reiseliv. Nå er det viktig at pengene kommer raskt dit de skal – til hardt rammede bedrifter og deres ansatte.

Visit Svalbard har på vegne av de 72 medlemsbedriftene i Svalbard Reiselivsråd hatt en nøkkelrolle i å få godtgjort behovet for en egen krisepakke til Longyearbyens hardt koronarammede reiseliv. Vi har lagt ned betydelige ressurser i å dokumentere årsakene til hvorfor reiselivet her er hardere rammet enn på fastlandet, og påvist at de færreste nasjonale støtteordningene er gjort gjeldende for Svalbard.

Dokumentasjonen og argumentene våre har fått gehør hos lokale og nasjonale politikere, og vi takker bredt alle som har engasjert seg og kjempet dette gjennom i Stortinget. Vi håper midlene vil hjelpe mange lokale bedrifter / arbeidsgivere over den verste kneika, i det vi også forhåpentligvis begynner å se slutten på pandemiens herjinger.

Stortingsvedtaket, som fulgte forslaget fra Frp, medfører en økning i budsjettet til Longyearbyen lokalstyre (LL) på 40 millioner for inneværende år. Den politiske intensjonen i vedtaket er at midlene skal disponeres lokalt, ubyråkratisk og med minst mulig statlige føringer. Så får vi se hva tildelingsbrevet til LL sier, for det er ofte langt fra politisk vilje og intensjon til faktisk gjennomføring. Visit Svalbard forutsetter likevel at intensjonen oppfylles når modell for tildeling skal utformes, og vil følge utviklingen tett i tiden som kommer.

På tross av krise og enorme tap hos bedriftene det siste året, så er 40 millioner mye penger. Om det er dekkende i forhold til den pågående krisen vet vi likevel ikke, kanskje behøves mer. Uansett anerkjenner vi selvsagt at statlige midler ikke kan fordeles uten mål og mening. Vi vil derfor spille inn noen kriterier vi mener er viktig når det nå skal lages et system for tildelinger:

1. Det må legges opp til rask utbetaling av støtte etter søknad, etter enkle kriterier som ikke fordrer vesentlig bruk av skjønn. Vi har lansert en modell som tar utgangspunkt i faktisk underskudd siden mars 2020 - og så lenge pandemien stopper økonomisk aktivitet - og hvor en prosentvis andel av underskuddet kan dekkes. Her må man vurdere en delt ordning, hvor en delsum først utbetales med utgangspunkt i perioden mars – desember 2020.

2. For å sikre hurtig utbetaling foreslår vi en lavterskelmodell, med innledningsvis en enkel dokumentasjon måned for måned det søkes støtte for, og deretter fremleggelse av grundigere dokumentasjon når årsregnskapene er ferdig revidert / attestert. Samtidig bør man legge opp til et kontroll- og sanksjonsregime, og hvor f.eks. villedende eller feil opplysninger i søknad kan medføre krav om tilbakebetaling og straffegebyr.

3. Kriteriene for hvilke bedrifter som kan få støtte bør følge de samme linjene som for de 25 omstillingsmillionene, og hvor prinsipper som lokal tilhørighet, helårsvirksomhet, seriøs og ansvarlig drift står sentralt. Noen aktører tilknyttet Visit Svalbard har ikke norsk eierskap, men har lang og solid tilstedeværelse over tid i Longyearbyen, noe som bør telle positivt i vurderingen.

4. Krisepakken er ment å understøtte et hardt rammet reiseliv i Longyearbyen. Definisjonen av reiseliv må likevel ikke tolkes begrensende, blant annet faller handelsnæringen helt klart inn under reiselivsbegrepet på Svalbard, siden de har en vesentlig del av sin omsetning fra turismen. Dette gjelder trolig også andre enn bare varehandelen.

5. Midlene er kjempet gjennom med sterk medvirkning fra Visit Svalbard, understøttet av medlemsbedriftene. Det er altså fellesskapet av organiserte, seriøse og ansvarlige bedrifter som har dannet grunnlaget for den historiske tildelingen av 40 krisemillioner – og forut for det også de 25 omstillingsmillionene. Fordelingen av midlene til bedriftene bør gjenspeile dette. Konkret: det skal lønne seg å være organisert – og de som gjennom mange år har bidratt til oppbyggingen av det seriøse reiselivet i Longyearbyen bør stå fremst i køen når midlene skal fordeles.

Dette er Visit Svalbards overordene synspunkter på hvordan prinsippene for innretningen bør utformes. Vi opplever dialogen med Longyearbyen lokalstyre som meget god i forarbeidet til vedtaket i Stortinget, og vi ser frem til en fortsatt god og løsningsorientert dialog når midlene så snart som overhodet mulig skal dit de er tiltenkt – til lokale, seriøse og fortrinnsvis organiserte kriserammede bedrifter. Virksomheter som tilbyr arbeidsplasser og betaler skatt til fellesskapet. Virksomheter og deres ansatte som skal utgjøre den solide reiselivs-pilaren i Longyearby-samfunnet i årene fremover, og hvor reiselivsvirksomheten også skal understøtte overordnet norsk Svalbard-politikk.

Powered by Labrador CMS