Kronikk:

Et liv i isolasjon

De fleste av oss har de siste månedene opplevd at livet har endret seg, for noen med isolasjon og karantene, som kan føles traumatisk.

Den gule flyteenhet med begroing og Jørgen Berge i bakgrunnen.
Den gule flyteenhet med begroing og Jørgen Berge i bakgrunnen.
Publisert

På Unis er alle laveregrads-studenter sent hjem, og undervisningen er enten stoppet eller gjøres via fjernundervisning. Lenge var all innreise til Svalbard stengt. Men noen fortsetter og reise, enten de vil eller ikke. Andre igjen gjennomlever en lagt strengere isolasjon enn det å være stedsfast på en øy i noen måneder

Som en del av et forskningsprosjekt rettet mot døgnmigrasjon og biologiske klokker hos den lille raudåta (en hoppekreps med det latinske navnet Calanus finmarchicus), har en gruppe forskere fra UiT jobbet i Ramfjorden utenfor Tromsø siden tidlig i 2019. Ved hjelp av jevnlige og regelmessige innsamlinger av levende dyr har vi kunnet ta disse tilbake til laboratoriet på universitetet og gjort målinger i et kontrollert miljø for å karakterisere deres døgnrytme. Men for å kunne relatere denne til vandringer i fjorden og ikke minst til de miljøvariablene (lys, temperatur, saltholdighet m.m.) som er med på å styre døgnrytmen til disse dyrene i naturen, har vi også hatt et havobservatorium stående ute i fjorden. Det har stått forankret på 125 meters dyp, med en vaier opp til en flyteenhet cirka 15 meter under havoverflaten. Langs vaieren hadde vi plassert ut en rekke sensorer og instrumenter som har gjort kontinuerlige målinger fra vi satte ut observatoriet i mars 2019 og frem til det ble hentet opp i juni i år.

Foto av bøye fra Revneset. Til tauet under bøya var det festet flere hundre små blåskjell.
Foto av bøye fra Revneset. Til tauet under bøya var det festet flere hundre små blåskjell.

Da vi nylig var ute med forskningsskipet «Helmer Hanssen» for å hente inn observatoriet, gikk mine tanker i retning av covid-19 og den situasjonen vi alle har befunnet oss i den siste tida. For midt ute i fjorden, på cirka 15 meters dyp, levde det to små sjøstjerner sammen med mange andre fastsittende organismer. Nå er ikke det at det gror på installasjoner under vann noe spesielt – alle båteiere fører en årlig kamp mot organismer som fester seg og vokser på undersiden av båten over tid. Også på havobservatorier kan sensorene ofte bli dekket av alger, rur, anemoner, sekkedyr og andre organismer. Men synet av de to små sjøstjernene fikk meg til å tenke på covid-19 og på en gammel biologisk «lov» som også kalles for Thorson’s rule. Disse to sjøstjernene har med all sannsynlighet kommet dit som larver og har deretter levd hele sitt liv i fullstendig isolasjon. De aller fleste sjøstjernene har frittlevende larver som lever de første ukene av sitt liv i vannmassene, før de som små voksne slår seg ned på havbunnen. Den havbunnen disse sjøstjernene fant var en gul metallkule midt i havet. Her fant de et hjem og mat og utviklet seg, fra de som larver slo seg ned en gang i fjor sommer.

En av de to sjøstjernene som har levd sitt liv på den lille gule planeten.
En av de to sjøstjernene som har levd sitt liv på den lille gule planeten.

Dette med frittlevende larver i polare strøk er noe som har opptatt biologer i svært lang tid, helt tilbake til den britiske oppdageren Sir James Clark Ross (1800-1862). Ross er i dag kjent for sine ekspedisjoner i både Arktis og Antarktis, og gjorde tidlige undersøkelser av dyrelivet på havbunnen både i dyphavet og i de polar strøk. Han registrerte mange likshetstrekk mellom organismene som lever her, og mente at det derfor på en eller annen måte måtte være en sammenheng mellom dyphavet og de polare hav. Dette ble senere fulgt opp av den danske biologen Gunnar Thorson som gjorde studier av reproduksjon hos bunnlevende organismer i forskjellige verdenshav. Thorson mente han kunne gjenkjenne et bestemt og universelt mønster: bunnlevende organismer i tropiske og tempererte strøk produserer mange små frittlevende egg/larver, mens bunnlevende organismer på høyere breddegrader og i dyphavet oftest produserer få, store avkom uten et frittlevende stadium. Dette refereres i litteraturen til Thorson’s rule, og ble av enkelte så sent som på 1980-tallet ansett som en av de eneste universelt korrekte «reglene» vedrørende utvikling og økologi hos marine virvelløse dyr. Etter hvert som vi har fått bedre innsikt i og kunnskap om faunaen i Arktis, Antarktis og i dyphavet, viser det seg at en slik generell regel ikke stemmer, og Thorson’s rule er i dag et mer eller mindre lukket og utdatert kapitel. De to sjøstjernene på den gule metallkula midt i havet er et godt bilde på dette. Som de aller fleste bunnlevende organismer i tropiske og tempererte strøk, er frittlevende egg og larver en viktig og svært utbredt strategi for reproduksjon og spredning, også på høyere breddegrader. Funn av blåskjell på Svalbard er et annet godt eksempel på det samme; det er i dag godt dokumentert at blåskjell har vært vanlig på Svalbard i varme perioder de siste 10 000 årene og så sent som i vikingtiden for 1000 år siden. I morderne tid, og som en direkte følge av en generell oppvarming i Arktis, har blåskjell igjen etablert seg på Svalbard. Spredningsmekanismen for denne reetableringen antas å være nettopp frittlevende larver som transporteres med havstrømmer nordover fra kysten av Nord-Norge. Dette fikk vi nylig en veldig god bekreftelse på da en drivende bøye ble plukket opp av vannet utenfor Revneset. Festet til bøya var omtrent 20m tau dekket av små blåskjell. Det har bare skjedd en gang tidligere at det er observert masseforekomst av blåskjell-yngel som med overveiende sannsynlighet er et resultat av en lokal gyting på Svalbard (Svalbardposten nr 41 2014). I motsetning til hva vi konkluderte med den gangen, er nok blåskjellene fra Revneset et svært godt eksempel på at fjordene på Svalbard er en slags oppsamlingsstasjon for organismer som reiser med Golfstrømmen nordover. I dette tilfellet dreier det seg om markeringen av noen krabbeteiner satt ut av et fiskefartøy på Orknøyene, mest sannsynlig fra i vinter. Størrelsen på blåskjellene indikerer at de har festet seg en gang i vår, og deretter vært passasjerer under bøya som har blitt fraktet sakte men sikkert nordover og inn i Isfjorden. Stikk i strid med gjeldende reiseråd og forbud om kaianløp på Svalbard!

Som midt i et stort kosmos, uten kontakt med andre artsfrender, og som et resultat av at sjøstjerner (og blåskjell) også i Arktis har frittlevende larver, har de to sjøstjernene levd sitt liv i isolasjon på sin gule, lille, runde planet av stål. Kanskje var det flere enn disse to som opprinnelig slo seg ned her. Kanskje var det noen uheldige, eller kanskje eventyrlystne, individer som kom for langt ut mot kanten og falt ned fra den lille kloden. De to som levde der da vi hentet opp observatoriet har derimot med all sannsynlighet levd der hele sitt liv. Vi får håpe de var gode venner.

Professor Jørgen Berge

UiT Norges arktiske universitet og Unis

Rupert Krapp

PhD kandidat ved UiT Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS