Skole for alle

Selv om Svalbard har et redusert tjenestetilbud og et tilhørende lavt skattenivå er det ikke denne gutten dette skal gå utover. Så lenge han bor her, må han få det tilbudet han har rett på.

Publisert

Etter ett års ventetid har Ivano Cafuta (9) fått skoleplassen han har rett på ved Longyearbyen skole. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i vedtak den 13. juni omgjort Longyearbyen lokalstyres (LL) vedtak av 19. juni 2018 der Ivano fikk avslag på skoleplass. LL grunnga avslaget med at de ikke har ressurser nok på skolen til å gi eleven et godt nok tilbud og at det ikke er til barnets beste å bo på Svalbard.

Ivano har behov for spesiell tilrettelegging, og Fylkesmannen mener at det er mulig å få til tilpasset opplæring innenfor de rammene skolen har. Etter grundige undersøkelser der både barnehabiliteringen, PPT og andre instanser har vært involvert mener de det ikke er nødvendig å bygge om eller utvide skolearealet til denne eleven.

Selv om skolen har hatt flere elever med spesielle behov gjennom årene mener LL at denne eleven vil forandre standarden for hva de skal legge til rette for når det gjelder grunnskoleopplæring.

Vi gleder oss med Ivano og familien. Det er en menneskerett å få grunnskoleopplæring, også på Svalbard. Det er hjemlet både i FNs barnekonvensjon og Grunnloven. Opplæringsloven gjelder på Svalbard og barn av utenlandske statsborgere har samme rett til å motta opplæring som norske barn.

Å sette ett barn utenfor er ikke en verdig måte å behandle et barn på i et samfunn som ellers er både varmt og inkluderende.

Staten skal sikre ethvert barn de rettighetene de har krav på uten diskriminering verken av hensyn til opprinnelsesland, språk, religion, nasjonal eller sosial opprinnelse eller funksjonshemming.

Selv om Svalbard har et redusert tjenestetilbud og et tilhørende lavt skattenivå er det ikke denne gutten dette skal gå utover. Så lenge han bor her, må han få det tilbudet han har rett på.

LL har selv valgt å ha et videregående tilbud i Longyearbyen, selv om de ikke er pålagt det. Dette er en helt naturlig konsekvens av et fungerende familiesamfunn, der man ønsker tilbud til alle medlemmene i en familie. Manglende tilbud om spesialundervisning i videregående skole har også vært på agendaen flere ganger tidligere. Det er et tilbud Longyearbyen skole per i dag ikke har, og som har gitt utfordringer til familier som ønsker å bli boende.

Lokalstyrelederen må gjerne kalle vedtaket et paradigmeskifte for norsk svalbardpolitikk. Vi har ingen tro på at dette vedtaket vil tiltrekke seg familier med barn med spesielle behov i betydelig grad. Det vil derimot sette presedens for at alle barn har rett til grunnskoleopplæring.

Diskusjonen om LL sine plikter og i hvor sterk grad den norske velferdsmodellen skal gjelde vil være gjenstand for debatt og argumentasjon framover.

Vi ønsker Ivano og familien lykke til videre, og vi er glad for at saken endelig har fått en løsning.

Powered by Labrador CMS