Longyear energiverk:

Fakta og tanker om veien videre

Longyearbyen står midt i et stort energiomstillingsprosjekt. Det skal ikke tilføres mer energi, men bygges opp et nytt og mer miljøvennlig energisystem.

Longyearbyen energiverk.
Longyearbyen energiverk.
Publisert

Det er ikke bare unikt for oss, men også for Norge, som først og fremst er en energinasjon.

I dag brenner vi kull i energiverket som produserer damp. Denne slippes ut og driver de to turbinene som forsyner det lille, lukkede energimarkedet i Longyearbyen med strøm og fjernvarme.

Både med tanke på energiverkets virkningsgrad, drift og vedlikehold er det avgjørende med rett kullkvalitet. Det finnes ulike typer kullkraftverk og selvsagt også kullkvaliteter. Energiverket til Longyearbyen lokalstyre (LL) er designet for kull med en brennverdi opp til 7.500 kcal/kg, for de som skjønner seg på slikt. For å sikre at kullet er av rett kvalitet har Store Norske, som drifter Gruve 7, og LL, som drifter energiverket, bygget opp pris- og kvalitetsavtaler seg imellom. I snitt ligger brennverdien på 6.000-6.300 kcal/kg. Det er et løpende godt samarbeid mellom partene og det er gjort en rekke forbedringer på kvalitetsstyring. Godt samarbeid danner grobunn for mer.

Mer energi

Teknisk, og svært enkelt forklart, har energiverket to turbiner. En som bare produserer strøm og en for både strøm og fjernvarme. Det er et gitt forhold mellom faktisk strømbehov og mulig fjernvarmeleveranse. Anlegget ble også bygget for fremtiden, og det er derfor mulig å installere en ekstra turbin. Altså mer strøm.

I dag er det slik at det å kunne levere nok strøm og fjernvarme har sine utfordringer, men det er ikke et uoverkommelig stort problem. Vi løser det. Det som derimot er et stort problem er at vi generelt fyrer for kråka og benytter omlag tre ganger så mye energi som vi skal, etter mange år med statlige strukturelle samfunnsendringer. Best synliggjort med stadig utbygging og et vesentlig økt folketall med nye næringer, så har også forbruksmønstret og kravene til kundene endret seg radikalt på to tiår. Derfor er det svært viktig å både få ned og få kontroll over energibehovet – fordi dette vil gi et mindre og billigere energisystem.

Det vi behøver er en fleksibilitet som kan tilpasses det faktiske energibehovet. Det vi også behøver er miljøvennlige løsninger, fordi flere kunder etterspør nettopp dette – og kunden har alltid rett. I dag er vi svært fjerne fra å ha et fleksibelt og miljøvennlig energialternativ. Vi trenger ikke mer av det samme.

En utvidelse med en turbin i dagens kullkraftanlegg er teknisk sett heller ikke lengre gjennomførbart uten å ta på seg svært store kapitalkostnader samtidig som driftssårbarheten øker betydelig. Derfor er det ingen fra et faglig ståsted som anbefaler en slik en slik løsning.

Fremtiden som kullkraftverket ble bygget for har passert for lengst. Det fremstår som fullstendig irrasjonelt å mene at dagens anlegg har en fremtid, enten du er økonom eller er med i folkeaksjonen for klimahysteriet.

Veien videre

Man kunne selvsagt se for seg og vente på den statlige utredninger og mulige midler. Men ingen, i alle fall ikke lokalt, er kjent med om, når og i hvilken form dette kommer i.

Og mens vi venter henter fremtiden oss igjen.

I mellomtiden bærer LL, sammen med innbyggerne og lokalt næringsliv, alene alt ansvar: Økonomi, sikkerhet og klimakostnaden. Og jo flere næringslivsaktører som starter med egen strømproduksjon, jo større blir regninga for andre fordi vedlikehold koster tilnærmet like mye, uavhengig av strømproduksjon.

Derfor tar LL grep og har satt på dagsorden at det skal gjennomføres et forprosjekt i løpet av 2021 som kan resultere i at kullforbrenning på energiverket er avsluttet i løpet av få år. Derigjennom vil både den offentlige og private sløsingen av kapital brytes og umiddelbare klimakutt realiseres. På denne måten er vi i posisjon for å kunne starte energiomstillingen og ta imot utredingen til Olje- og energidepartement når den er klar.

Energiomstillingen

Energiomstillingen kan, og bør, bli et unikt prosjekt som mange kan ta del i.

Sikkerhet og kostnader er selvsagte, men det å bevege oss vekk fra å være helt avhengige av fossile brensler, både på energi og transport, til at vi blir minst mulig avhengig er også klokt. Realistisk sett er vi også det norske samfunnet som snarest og billigst kan bli det. Derfor vil vi opplagt ha stor betydning og være svært interessante for mange. Dette åpner opp for både utvidet og nytt samarbeid. Noe som igjen vil styrke den bærekraftige utviklingen fordi flere mobiliserer og deler kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser.

Like naturlig som vi eier og drifter energiverket med distribusjonssystemer, skal vi også understøtte lokale bedrifter. Her har både UNIS og Store Norske hver sine ambisjoner når det kommer til energi, og ønsker å være en del av denne omstillingen. Begge har vi godt samarbeid med, så alt ligger til rette for at det skal kunne bli slik fremover også. Det skulle bare mangle. Jeg er helt sikker på at vi kan understøtte lokale samarbeidspartneres mål, samtidig som LLs målsettinger og behov blir ivaretatt.

Der noen problematiser omstillingen og anser energi som en klam hånd over oss ser jeg kun muligheter og en åpen hånd.

Derfor ser jeg frem til et forprosjektet, i regi av LL, men i nært og tett samarbeid med andre.

Arild Olsen

Lokalstyreleder

Powered by Labrador CMS