Leserinnlegg:

Rasmus Hansson med strafferegime

MDG og Rasmus Hansson var for noen år siden et håp for miljøet i mine øyne. Det har falmet gradvis og etter stortingspolitikerens siste utspill i Svalbardposten er det tydelig at Hansson verken som politiker eller biolog har skjønt hva godt miljøvern bør og må være i framtiden.

Plast: Isbjørnunger observert på nordvesthjørnet av Svalbard for noen år siden. Ungene kom over et stort stykke plast og tygget i vei på dette. Man kan tenke seg at det vil være skadelig for bjørnene. Stedet ble rapportert inn til daværende Sysselmannen og plastikk og ei stor not på samme sted ble fjernet etter vår rapportering om dette. Slik rapportering om søppel gjør vi regelmessig.
Plast: Isbjørnunger observert på nordvesthjørnet av Svalbard for noen år siden. Ungene kom over et stort stykke plast og tygget i vei på dette. Man kan tenke seg at det vil være skadelig for bjørnene. Stedet ble rapportert inn til daværende Sysselmannen og plastikk og ei stor not på samme sted ble fjernet etter vår rapportering om dette. Slik rapportering om søppel gjør vi regelmessig.
Publisert

Jeg er eier og driver av det norske selskapet Arctic Wildlife Tours AS. Selskapet ble etablert med en grunntanke om å fremme miljø og naturforståelse gjennom å gi våre kunder nære naturopplevelser. Norge og Svalbard har vært våre hoved destinasjoner så langt, nå er vi i større grad tvunget til å se på Grønland og Canada som reisemål. Dessverre skyldes dette et overveldende norsk byråkrati og et tankegods på forvaltningsplan her til lands som i stor grad handler om å stenge ned og innføre ferdselsforbud for allmuen.

Vern er vel og bra men det er ikke en tilstrekkelig løsningen for å ta vare på natur i framtiden. Natur må kunne brukes forsvarlig. I skrivende stund vurderes eksempelvis «vernede vassdrag» på fastlandet på nytt for å kunne bygges ut til kraftproduksjon. Hva er da et vern verdt når slikt er mulig? Aktiv bruk av natur der verdiskapning som turisme blir så betydelig at vernet er uangripelig er viktigere. Dette er et prinsipp vi driver Arctic Wildlife Tours etter.

Dette gjelder også for Svalbard. Norge har vernet omtrent hele øygruppen basert på at Norge har evig herredømme der. Jeg og flere med meg er imidlertid overbevist om at Svalbardtraktaten og dens innhold nå diskuteres hos mange av traktat-landene. Den dagen det er snakk om ressursutnyttelse som er viktig for verden vil det være uunngåelig at også vernet på Svalbard strykes eller brytes opp med et pennestrøk. Det beste vern for Svalbard og naturen der vil derfor være at den brukes fornuftig. Fangst og bergverk må erstattes blant annet av aktiviteter i regi av norske turistoperatører.


I hele vinter har Arctic Wildlife Tours sammen med andre aktører, deriblant Visit Svalbard, arbeidet med høringsutkast for nytt miljøregelverk. Vi har påvist flere feil og mangler i utkastet og manglende bruk av nyere forskning som viser at turisme IKKE forstyrrer dyreliv. Dette har vi tatt opp med Miljødirektoratet. Vi forventer at våre innspill tas til følge og at høringsutkastet endres i tråd med de påviste manglene. Uten det har den norske stat mistet fullstendig troverdighet og tillit i mine øyne.

For å redde naturen og miljøet trengs det et skifte i generell forståelse av natur, også på Svalbard. Det ser imidlertid ut til at forskere, biologer og forvaltere i staten er det største hinderet for dette. For oss som driver verdiskapning på forsvarlig vis er dette totalt uforståelig og irrasjonelt. Rasmus Hansson er nå en av de som melder seg på det jeg ser på som en enda større distansering mellom menneske og natur. Hansson viser også maktutøvelse ved å direkte true Visit Svalbard. Slikt burde helst høre til hos helt andre nasjoner Norge ikke ønsker å sammenligne seg med.

Jeg forstår at trolig mener MDG og Hansson dette godt for naturen. Problemet er at dette stammer fra at biologen ønsker å stenge mennesket ute fra naturen. I samme vaset glemmer man at mennesket er en del av den samme naturen. Også Svalbardnaturen! Svalbard er en godt bevart villmark slik det er i dag med forholdsvis små påvirkninger fra menneskelig ferdsel. Fortsatt er de fleste dyrearter på Svalbard stabile eller økende i antall. De fleste områder på Svalbard er generelt forskånet for besøk av mennesker.

En hurtig klimaendring er en kjensgjerning, men å stanse all ferdsel på Svalbard vil ikke kunne endre dette. Klimaendringen er nå blitt påskuddet til å begrense ferdsel enda mer. Uten at dette er kunnskapsbasert på grunnlag av forskning av nyere dato. Det er vårt inntrykk at mye synsing og «føre var»-prinsipper er i hovedsak årsaken til nye lovforslag.

Polarinstituttet sier i sin forskning over ni år at hvalross forstyrres minimalt av turisme. Det samme gjelder for isbjørn, der NP sier at det ikke finnes grunnlag for å konkludere med at isbjørn forstyrres i stor grad av turisme. Det er også en kjensgjerning at enorme areal med egnet fjordis for ringsel og isbjørn finnes i områder som omtrent aldri besøkes av mennesker i den sårbare yngletiden for ringsel, eller resten av året for den saks skyld.

Et stort miljøproblem på Svalbard er lang transportert plastsøppel i havet. Dette er omfattende. Det påvirker daglig dyreliv og fugleliv i havet og på land over hele Svalbard. Det påvirker oss mennesker. Dette er også et globalt problem som ikke løses ved å stenge ned ferdselen på Svalbard. Tvert imot plukker vi operatører adskillig med søppel på våre reiser. Eller rapporterer inn dyreliv hengende fast i garn og plastsøppel.

Selv om vi som aktør innen turisme erkjenner at ferdsel har sine negative sider for natur, så mener vi at de positive effektene av den samme turismen oppveier dette. Turisme som selger nærhet til natur skal også reguleres, men ikke i stor grad stenges ned. Slik nye høringsforslag legger opp til. For strenge ferdselsrestriksjoner vil fjerne interessen for Svalbard, vi vil måtte benytte andre steder der det er mulig å drive med dette.

Visit Svalbard prøver i denne saken å redde mulighetene for å kunne fortsette å drive turistnæring på Svalbard under gode premisser. Dette på vegne av medlemsbedriftene. Det burde ikke føre til at en stortingspolitiker truer med å fjerne statsstøtten? Det viser i så fall tydelig hvordan staten Norge og forvaltningen ser på oss som tilhører næringslivet og folket.

Jeg vil oppfordre MDG og Rasmus Hansson til å vurdere helheten i hvordan et regelverk skal fungere på Svalbard. Hansson er et produkt av et akademisk system og arven er fra sin tid som biolog og forsker. Det samme arvegodset finner vi innen norsk naturforvaltning. Et system fjernt fra en helhetlig forståelse av at vi mennesker også er en del av naturen. Naturen er redusert til et forskningsobjekt.

Et velfungerende menneskesamfunn der de fleste har jobb og et bra liv er eneste løsning som vil redde miljøet på sikt. Verdiskapning gjennom naturbasert turisme er i så måte viktig i flere sammenhenger for å skape jobber og forståelse av natur i framtiden. Også på Svalbard.

Artikkelforfatter Svein Wik.
Artikkelforfatter Svein Wik.
Powered by Labrador CMS