Bærekraft –En rød tråd i utviklingen av Longyearbyen

NRK Brennpunkt sendte i forrige uke et program om cruiseindustrien, hvor denne turismens globale miljøutfordringer og merkeordningen «bærekraftig reisemål» ble forsøkt belyst.

Trine Krystad kritiserer NRK-Brennpunkts cruiseprogram.
Trine Krystad kritiserer NRK-Brennpunkts cruiseprogram.
Publisert

NRK bomma dessverre litt på hoppkanten og evnet ikke å gi et balansert og troverdig bilde av status, verken nasjonalt eller lokalt.

Heldigvis er det ikke kun Brennpunkt som definerer sannheten om Longyearbyen som cruisedestinasjon og bærekraftig reisemål. Tilstanden på vårt reisemål er naturligvis mye mer sammensatt enn det som kom fram i programmet. Brennpunkt gir oss likevel god anledning til å kommentere det lokale cruisemarkedet, samt den tilrettelegginga vi jobber med for å forsterke Longyearbyen som et bærekraftig reisemål og lokalsamfunn.

Ansvar for globale miljøutfordringer ligger på et overordnet internasjonalt og nasjonalt nivå, og miljøvurderinger må inngå i det strategiske beslutningsgrunnlaget for politikere og ledere. Bærekraft må implementeres i organisasjoner, kjernevirksomhet, produksjon og utvikling. En ansvarlig bærekraftig utvikling handler om prosesser, persepsjon, ansvar, holdninger, atferd, aktive valg og ledelse! Globale miljøutfordringer vil aldri finne sin løsning med prosjektorganisering, lokale ordninger og tiltak.

I et slikt perspektiv er det å jobbe lokalt med bærekraftprosesser derfor krevende, der det meste vil fremstå puslete sammenlignet med de store utfordringene. Derfor må vi kontinuerlig gi innhold til bærekraft-begrepet i et lokalt perspektiv, og vise hva det betyr i og for reiselivsnæringa. I tillegg må vi eksemplifisere praksisen vår med synlige og konkrete resultater.

Vi som er involvert i bærekraftig utvikling av Longyearbyen som reisemål mener likevel at dette er en meningsfull og fremtidsretta måte å jobbe med reisemålet på. Vi har tatt et valg som uttrykker vårt standpunkt, hva vi står for og hvordan vi vil jobbe. Og inntil bærekraft er en naturlig og inkorporert del av produksjonen – og politikere og styringssystemer har funnet vei i vellinga på globale miljøutfordringer, så gjør vi våre lokale tiltak – og fortsetter vårt arbeid fordi vi mener at utfordringene må møtes med fremtidsretta, bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Det er det eneste ansvarlige standpunktet vi kan ta – på tross av dilemmaer og paradokser.
Den røde tråden i utviklingsstrategien «Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2025» er nettopp bærekraft, og vi vil fremheve et knippe sentrale temaer vi jobber med:

Fysisk tilrettelegging som skilt, stier, traseer, forbindelser, rundløyper, belysning og styring av ferdsel for å forstå og oppleve Longyearbyen på en meningsfull måte.

Ikke-fysisk tilrettelegging som for eksempel lansering av ny portal og nettside på www.visistvalbard.com, hvor gjester forberedes på besøket i Longyearbyen og hvor lokalsamfunn, opplevelser og aktiviteter presenteres hensiktsmessig og i tråd med morgendagens utfordringer.

Miljømerking og miljøgodkjenning av virksomheter og arrangementer. Visste du at Longyearbyen er på topp tre i Norge av miljøfyrtårn og at i oktober er to av arrangementene som gjennomføres miljøgodkjente? Visit Svalbard oppmuntrer til miljøvennlig praksis og premierer de som tar et ekstra ansvar her.

Tilbud om opplæring og kompetanse i næringa, for ansatte, guider og verter. Særlig sikkerhetsopplæring i turproduksjonen er svært viktig for reiselivsnæringa.

Koordinering av tilbudet i Longyearbyen og en mer profesjonell og trivelig velkomst for de 60.000 cruisepassasjerene, slik at flere får delta på organiserte aktiviteter og derigjennom bidrar til lokal verdiskapning.

I tillegg støtter Visit Svalbard et totalt tungoljeforbud i Arktis fra 2020, et bevisst veivalg som på kort sikt vil gi økonomiske utfordringer for Longyearbyen siden mange cruiseskip ikke vil kunne seile hit lenger. Likevel er dette en rett beslutning som umiddelbart vil redusere miljøbelastningen og på litt lengre sikt også være med på å tvinge frem en hurtigere omlegging til mer miljøvennlige løsninger.

Offensivt og ansvarlig engasjement, involvering, deltakelse på fellesarenaer og bidrag gjennom presentasjoner og diskusjoner, sammen med næringsliv, forskning og myndigheter. Deltakelse i lokaldemokratiske prosesser og deltakelse i samfunnsdiskusjonen hvor vi målbærer reiselivets stemme når det gjelder utviklingen av Svalbard.

Tilrettelegging i Longyearbyen er et felles ansvar mellom lokale myndigheter og reiselivsnæringen, og er isolert sett det viktigste vi gjør for å styre ferdsel og redusere turisttrafikkens belastning på lokalsamfunn og natur. Men fysisk tilrettelegging er komplisert på Svalbard, og det kreves et felles eierskap til problemstillingene og samarbeid om utfordringene. Visit Svalbard og våre medlemsbedrifter eier altså ikke disse utfordringene alene, men har på vegne av felleskapet tatt et initiativ til å legge til rette for at Longyearbyen skal kunne oppleves og forstås av alle som besøker oss.

En troverdig, konsistent og helhetlig tilnærming er viktig når vi jobber med utvikling av reisemålet. Vi differensierer derfor ikke på hvorvidt det er cruiseturister eller landbaserte gjester vi tilrettelegger for, ei eller hvorvidt det er fastboende eller tilreisende gjester som vil nyte godt av tiltakene. Vi mener dette er en bærekraftig tilnærming for å ta vare på naturen, redusere turismens fotavtrykk og gi gjestene sterkere opplevelser - og følgelig bidra til lokal verdiskapning. Den lokale reiselivsnæringen og Visit Svalbard definerer altså «bærekraft» videre enn det å tilby gjestene våre ikke-motorisert transport med spark og sykkel mens de er på reisemålet!

Trine Krystad,
prosjektleder Visit Svalbard

Powered by Labrador CMS