Leserbrev:

Ingen å miste

Tilsvar til Polfarersamarbeidet vedrørende Svalbardpakke 2.

UNDRENDE: Styreleder i Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS, Ronny Strømnes, undrer seg i dette innlegget over at
UNDRENDE: Styreleder i Svalbard Reiselivsråd og Visit Svalbard AS, Ronny Strømnes, undrer seg i dette innlegget over at "politikk skal gå foran logikk" når det gjelder innretningen av Svalbardpakke 2.
Publisert

Vi er takknemlige for den sterke politiske innsatsen lokalpolitikere la ned for å få Svalbardpakke 1 og Svalbardpakke 2 på til sammen 65 millioner kroner vedtatt i Stortinget. På vegne av våre medlemsbedrifter og deres ansatte: TAKK. Men prosessen før, og ordskiftet etter, vedtaket om forskrift til Svalbardpakke 2, krever en kommentar.

Visit Svalbard og Svalbard Reiselivsråd har ikke vært en del av den politiske diskusjonen eller det offentlige ordskiftet som har vært i etterkant av den lokalpolitiske behandlingen av Svalbardpakke 2. Vi har heller ikke tatt noe politisk standpunkt i denne saken, men jobbet for å få igjennom våre innspill i høringsrunden. Vi registrerer at vi, dessverre, likevel er blitt trukket inn i dette ordskiftet på en uheldig måte. Vi oppfatter at måten vi som organisasjon fremstilles på er unyansert, og hvor vi tillegges både meninger og holdninger som ikke har rot i virkeligheten. Samtidig vil vi understreke at vi er - og vil være - politisk nøytrale, og at vi jobber bredt politisk i svært mange saker.

Styret i Svalbard Reiselivsråd, som eier av Visit Svalbard, har sendt inn innspill til forskriften for Svalbardpakke 2, som ble utarbeidet av administrasjonen til Longyearbyen lokalstyre (LL). Innspillet er sendt på vegne av til sammen 76 virksomheter innen det store fellesskapet av overnattingssteder, restauranter, butikker, aktivitetsbedrifter, produsenter, o.a., og som utgjør bredden innen reiselivet på Svalbard. Vi har blitt hørt på noe, men på langt nær alt. Og vi har ikke blitt hørt på helheten, men kun enkeltforslag tatt ut av en sammenheng. Dette har gitt uheldige utslag i innretningen til forskriften, slik vi ser det.

Styret mener det er viktig å representere alle våre medlemmer, på samme måte som Næringsforeningen representerer sine. Dette er bakgrunnen for at vi inkluderte hele bredden i reiselivet som mottagere for støtte, uten å skille på hvem de er og hva de driver med. Er de en del av det tradisjonsrike reiselivssamarbeidet på Svalbard, så bør de få mulighet til å søke nødvendig støtte. Og så får de selv vurdere om de er innenfor kriteriene til faktisk å søke, liten som stor. Dette mener vi er helt legitimt og knapt overraskende, og om noen har falt utenfor som ikke er blant våre medlemsbedrifter, så kan vi ikke kritiseres for det. Alle hadde anledning til å levere innspill i høringen og inkludere flere, om det var ønskelig. Vi påstår selvsagt ikke at midlene kun skulle tildeles våre medlemsbedrifter.

Styret presiserer også at innspillene vi sendt inn i høringen må sees på i sammenheng. Vi mener at vedtatte forskrift ikke favner bredt nok. Vårt forslag ville satt langt flere bedrifter, som i mange år har vært med og bygd opp reiselivet og reisemålet, i posisjon til å søke sårt tiltrengte midler. Det at man gjennom vedtaket i lokalstyret kun tok deler av vårt innspill til etterretning fører dessverre til at færre bedrifter får en større andel av midlene. Dette mener vi er svært uheldig, all den tid 40 millioner er en romslig nok pott til å hjelpe flere over kneika enn det nå legges opp til.

Da vi bearbeidet hele det politiske miljøet i Longyearbyen før politisk behandling av forskriften for Svalbardpakke 2, var spriket stort i tilbakemeldingene fra de forskjellige politiske partiene, selv internt fra Polfarerne. Likevel hadde vi en klar forståelse av at flertallet i lokalstyret ville justere det vi, som bransjeorganisasjon, mente var en altfor snever og ekskluderende innstilling fra administrasjonen i LL. Vi har stor forståelse for at der er tøffe prioriteringer i en slik sak, spesielt når alt skal behandles i rekordfart og med korte frister. Likevel stiller vi oss undrende til at politikk skal gå foran logikk i en så viktig sak for så mange næringsdrivende og innbyggere i Longyearbyen.

Konkret til utsagnene daglig leder Ronny Brunvoll er tillagt i leserinnlegget fra Polfarerne, så er det både upresist og tatt ut av sin sammenheng. Dette oppfatter vi som lite redelig, og bør ikke være nivået man legger seg på i det offentlige ordskiftet i Longyearbyen.

Vi, sammen med Svalbard Næringsforening, er fortsatt i dialog med LL rundt hvordan de bedriftene man nå holder utenfor Svalbardpakke 2 skal hjelpes. Om det er sentralpolitisk vilje og man sammen skulle klare å komme frem til en Svalbardpakke 3, et påfyll på Svalbardpakke 2 eller omprioritere restmidler fra Svalbardpakke 1, håper vi at de prioriteres som hittil har blitt stående utenfor støtteordningene - og som nå er i akutt fare for å måtte legge ned driften.

Skal vi lykkes må vi stå sammen, og vi ser frem til å jobbe tett og tillitsfullt med øvrig næringsliv, lokal administrasjon og lokalpolitikken for å lose Longyearbyen gjennom svært utfordrende tider. Nå skal vi gjenoppbygge de ca 600 organiserte arbeidsplassene i Longyearbyen sitt reiseliv. Reiselivet er en av tre pilarer vi skal bygge fremtiden på – vi har ingen bedrifter å miste.

Powered by Labrador CMS