Longyearbyen FrP:

Arnt Vegar Jensen har tatt initiativ til å starte et lokalt FrP. – Vi vil forenkle hverdagen for folk flest, sier han.

Nytt parti: Arnt Vegar Jensen har tatt initiativ til å starte Longyearbyen Fremskrittsparti. Mandag hadde de stiftelsesmøte. Med seg i interimstyret har han Roy Albrigtsen, Stig Kristiansen og Kai E. Trædal.
Nytt parti: Arnt Vegar Jensen har tatt initiativ til å starte Longyearbyen Fremskrittsparti. Mandag hadde de stiftelsesmøte. Med seg i interimstyret har han Roy Albrigtsen, Stig Kristiansen og Kai E. Trædal.
Publisert

Det er stilt fra det politiske Longyearbyen angående avviklingen av Store Norskes drift i Svea. LYB FrP anser nedbyggingen som en katastrofe. Kulldrift skaper aktivitet og arbeidsplasser for de bosatte.

Nedbyggingen av Store Norskes drift er også en direkte trussel mot norsk suverenitet som er basert på norsk tilstedeværelse. Store Norske har vært og må være den industrielle motoren og flaggskipet i suverenitetshevdelsen. LYB FrP vil gå inn for og aktivt jobbe for kartlegging og utredning av kulldriftmulighetene i Operafjellet og Hjortfjellet. Utredning av drift her må starte umiddelbart.

Longyearbyen FrP vil også gå til kamp mot den høye bilavgiften. 5200 kroner i året i bilavgift MÅ det være mulig å få betydelig redusert.

Longyearbyen FrP vil jobbe for at utenlandske borgere på Svalbard får et lokalt identitetskort. Det vil spare tid og unngå at utenlandske borgere «kriminaliseres» når de skal inn og ut av øya de bor på. Et lokalt identitetskort som dokumenterer bosted på Svalbard kan også brukes overfor norske sykehus, forsikringsskapet eller annen kontakt med norsk forvaltning.

Den 01.07.17 kom det nye regler for kontantstøtte. (Barn mellom 1-2 år som ikke går i barnehage, 6.000 kroner per måned). Regler som fratar de fleste utenlandske bosatte på Svalbard retten til kontantstøtte. Krav om 5 års medlemskap i norsk folketrygd for begge foreldrene. LYB FrP er enig i endringene på det norske fastland. Men på Svalbard rammer ikke regelendringen etter intensjonen: Her rammer den godt integrerte mennesker i full jobb, som betaler skatt og bidrar til samfunnet.

Vi i LYB FrP har ikke hørt noen lokale politikere protestere mot denne uretten mot utenlandske borgere på Svalbard. Det skyldes kanskje at lokale politikere ikke bryr seg, eller at de mangler kunnskapene om regler i eget samfunn. Hva som er verst vites ikke..

På engelsk:

Longyearbyen Progress Party (LYB FrP) - We will simplify life for people in Svalbard.
Its silent from the politician in Longyearbyen regarding the stop of Store Norskes mining-operations in Svea. We consider this to be a disaster. Mining creates activity and work for the residents.

The downsizing of Store Norskes operations is also a direct threat to Norwegian sovereignty, thats based on Norwegian state presence. Store Norske has been and must be the industrial engine and the flagship in the sovereignty. LYB FrP will support and work for investigating coal mining opportunities in Operafjellet and Hjortfjellet. This must start immediately.

Longyearbyen FrP will also fight the very high road-tax. 5200 kroner a year in tax to have a registered car, it MUST be possible to get this significantly reduced.

Longyearbyen FrP will work for foreign citizens in Svalbard to receive a local identity card. This will save time and prevent foreign citizens from being “criminalized” when they go in and out of the island they live on. A local identity card that proves living on Svalbard can also be used for Norwegian hospitals, the insurance company or other contact with Norwegian public offices.

On 01.07.17 it came new rules for cash benefit. (Children aged between 1-2 years who do not attend kindergarten. 6000 kroner a month.) New rules that deny this benefit for foreign citizens on Svalbard. Both parents now need 5 years of membership in the Norwegian National Insurance scheme. LYB FrP agrees with these changes on the mainland. But on Svalbard, the rule change does not fit to the intention: Here, well-integrated people are in full employment, they pay taxes and contribute to society. We have not heard any local politician protest against this injustice against foreign citizens in Svalbard. This may be because local politicians dont care or maybe they lack the knowledge of rules in their own society. We don’t know whats worse..

Arnt Vegar Jensen, Roy Albrigtsen,
Stig Kristiansen, Kai E. Trædal,
Longyearbyen FrP.

Powered by Labrador CMS