Longyearbyen trenger en folkehelsekoordinator

«Tiden er moden for å se nærmere på folkehelsearbeidet som en felles samfunnsoppgave.»

Helle Jakobsen.
Helle Jakobsen.
Publisert

Folkehelse handler om å skape et godt lokalsamfunn hvor folk ønsker å bo, leve og arbeide. Longyearbyen har lange tradisjoner for frivillig arbeid med fokus på å fremme helse og trivsel for befolkningen. Med en folkehelsekoordinator kan vi få til en bedre utnyttelse av både menneskelige og økonomiske ressurser for dette arbeidet.

Store Norske har alltid vært sentral i å støtte opp om idretten, arrangementer/festivaler, private initiativ til aktivitet m.m. Hjørnesteinsbedriften var bevisst sin rolle som samfunnsutvikler. På 80/90 tallet gikk byen fra å være en «company town» til en mer tilnærmet vanlig fastlandskommune. Oppgaver som drift av kino, bibliotek og arrangementer ble Svalbard Samfunnsdrift sitt ansvar. Svalbard Turn med tilbud om organisert idrett og øvrige frivillige organisasjoner sto for folkehelsearbeidet. Denne ordningen har eksistert i de siste 30 årene.

Selve «svalbardlivet» har endret seg. Store Norske har gradvis mistet sin rolle i samfunnet. Byen har flere internasjonale innbyggere. Vi har færre ildsjeler som brenner for sin aktivitet. Vi har flere innbyggere med interesse for friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi ser at mye av det frivillige arbeidet ikke «gjør seg selv» lengre. Det må jobbes aktivt med hele tiden.

Tiden er moden for å se nærmere på folkehelsearbeidet som en felles samfunnsoppgave. Det vil gjøre det lettere å tiltrekke oss nye folk, beholde kompetanse og innbyggere. Bevisstheten om betydningen av dette arbeidet er til stede, men vi har ennå ikke klart å gå fra denne erkjennelsen til å etablere gode praksiser. Det videre folkehelsearbeidet bør få en tettere samhandling mellom etater i Lokalstyret, i tillegg til konkrete samarbeidsavtaler mellom det frivillige arbeidet og Lokalstyret. Vi trenger Lokalstyret som tiltakseier og tilrettelegger for videre utvikling av nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, lekeplasser/aktivitetsparker, turstier, store og små uterom m.m. Vi må sammen, det frivillige og offentlige, jobbe for å skape «det gode livet».

Vi trenger en koordinator for dette arbeidet, en folkehelsekoordinator, som kan legge til rette for utvikling og nyskaping. En stilling basert på tilskuddsordninger under kulturdep, helsedep, eller andre prosjektmidler underlagt Fylkesmannen. Aktuelle tiltaksområder for en koordinator vil være:

– Sikre drift og videre utvikling av skibakken.

– Planlegge og tilrettelegge ny trasè for skiløype (som ligger i et rasutsatt område i dag).

– Skape nye samarbeidsformer mellom idretten og barnehage/skole.

– Styrke egenorganiserte aktiviteter gjennom utvikling av nærmiljøanlegg, nye uterom.

– Samarbeide og sikre driften av Aktiv i Friluft.

– Ansvar for planprosessen med bygging av idrettsanlegg.

– Koordinere planer for lekeplasser/aktivitetsparker.

– Konkretisere og utvikle samarbeidsmodeller mellom LL og frivillige organisasjoner.

– Pådriver og støttefunksjon for søknad om tilskuddsordninger for frivillig arbeid.

Vi har alle et ansvar, og vi er alle tjent med en god folkehelse. Svalbard Venstre vil være på lag med fremtiden og setter folk først.

Helle Jakobsen

Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS