Kommentar:

Ruspolitisk handlingsplan og nye skjenkebestemmelser 2020-2024

Det er et bredt sammensatt politisk oppnevnt adhoc-utvalg som har utarbeidet forslag til ny ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelser, presiserer administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre.

BREDT SAMMENSATT: Et politisk oppnevnt utvalg står bak forslaget til ny ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelser, presiserer administrasjonssjefen i LL.
BREDT SAMMENSATT: Et politisk oppnevnt utvalg står bak forslaget til ny ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelser, presiserer administrasjonssjefen i LL.
Publisert

Viser til oppslag i Svalbardposten ang innspill til ruspolitisk handlingsplan og nye skjenkebestemmelser for perioden 2020-2024 som er til behandling i Longyearbyen lokalstyre (LL). I to ulike anledninger har forslag til nye skjenkebestemmelser blitt omtalt. Dette i forbindelse med høringsrunden som nå er avsluttet.

Administrasjonssjefen ønsker å redegjøre for prosessen vedr saksbehandling av de nye skjenkebestemmelsene. Før man kommer til skjenkebestemmelsene foreligger det en ruspolitisk handlingsplan. Denne skal vedtas i lokalstyret i hver valgperiode. Planen er ment som et overordnet og retningsgivende dokument, og inneholder ikke konkrete tiltak overfor enkeltindivider, grupper eller lokalsamfunnet som helhet. Målsettingen med planen er å få et redskap for å videreutvikle det systematiske og langsiktige rusforebyggende arbeidet i lokalsamfunnet. Denne planen gir med andre ord retning for LL sin ruspolitikk. Sentralt i dette ligger et forebyggende arbeid, spesielt overfor barn og ungdom og deres rusdebut.

Skjenkebestemmelsene skal underbygge ruspolitikken og er verktøyet LL benytter ved tildeling og kontroll av skjenkebevillinger.

Gjeldende skjenkebevillinger hadde en varighet til 31. juni 2020. Før disse kan fornyes må den ruspolitiske handlingsplanen opp til behandling. Dvs at lokalstyret beslutter hvilken politisk retning det ruspolitiske arbeidet skal ha for kommende periode. Deretter besluttes de nye skjenkebestemmelsene basert på de politiske veivalgene for ruspolitikken.

2.juni 2020 la administrasjonssjefen fram sak om ruspolitisk handlingsplan (politiske mål for rusarbeidet) lagt fram for Oppvekst og kulturutvalget (OKU). Samme dag ble skjenkebestemmelsene (bestemmelsene for hvordan og når det kan skjenkes) lagt fram for Miljø- og næringsutvalget (MNU). Vedtaket i de to utvalgene var sammenfallende. Man ønsket ikke å sende sakene ut på høring, men sette ned et politisk ad hoc-utvalg, samt representanter for ungdom og FAU, som «skal jobbe med både skjenkebestemmelsene og Ruspolitisk handlingsplan før disse legges ut på høring».

Utvalget ble nedsatt av lokalstyre 15. september 2020 og har hatt flere møter. I disse møtene har de jobbet grundig med både Ruspolitisk handlingsplan og Skjenkebestemmelsene og lagt de strategiske mål for rusarbeidet samt selve bestemmelsene med bla tider for servering av alkohol. Arbeidet ble behandlet i MNU og OKU 1.desember og besluttet sendt på høring med høringsfrist 3.januar.

I Svalbardposten har det blitt presentert høringsinnspill og synspunkter ang skjenkebestemmelsene. Spesielt har tema om at skjenking av brennevin skulle opphøre en time tidligere enn øl og vin fått oppmerksomhet. Det kan se ut som det er administrasjonssjefens forslag til nye skjenkebestemmelser som er lagt ut på høring. Dette er ikke riktig. Det er et bredt sammensatt politisk oppnevnt adhoc-utvalg som har utarbeidet forslag til ny ruspolitisk handlingsplan og skjenkebestemmelser gjennom sitt arbeid høsten 2020. Innspill fra høringsrunden blir lagt fram for politisk behandling 3. februar.

Powered by Labrador CMS