Leserbrev:

Slaget står nå!

Myndighetene har fremlagt to høringsforslag som gjelder miljøregelverket og den nye feltsikkerhetsforskriften. Begge kan for alltid endre lokalsamfunnet og våre muligheter for utøvelse av både næringsliv og friluftsliv. Vi slår alarm, og ber Longyearbyens befolkning om å engasjere seg – før det er for sent!

Start på nytt! De ber regjeringen starte på nytt. Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard, Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO og daglig leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.
Start på nytt! De ber regjeringen starte på nytt. Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard, Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO og daglig leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.
Publisert

Tirsdag 16. november klokken 18.00 har Miljødirektoratet invitert til høringsmøte på Radisson Blu Polar Hotel angående forslag til endringer i Miljøvernloven og en lang rekke miljøforskrifter. Her blir det anledning til å stille spørsmål og gi innspill til høringsforslagene. Dette er et møte Longyearbyens befolkning, næringsliv, politikere, forvaltere og andre interessert ikke bør gå glipp av.

Hvis du ikke vet hva høringsforslagene går ut på, er du ikke alene. Forslagene til miljøregelverket er presentert i et 90 siders høringsbrev og høringsnotat som er supplert med en rekke vedlegg. Denne høringen er sendt ut parallelt med en annen høring som legger opp til å erstatte den såkalte «Turistforskriften» med en ny «Feltsikkerhetsforskrift». Også dette et over 80 siders dokument som retter seg mot samme område – ferdsel og aktivitet på Svalbard.

Disse forslagene føyer seg inn i en lang rekke av nye reguleringer vedtatt eller foreslått for Svalbard den senere tid, og vil kunne få direkte og indirekte konsekvenser for fastboende, tidligere fastboende, besøkende, studenter, turister, forskere og andre næringsutøvere om de blir vedtatt som de nå foreligger. Det gis inntrykk av at dette er reguleringer som først og fremst retter seg mot turisme og reiseliv, men begge høringene vil også ramme folk flest - det være seg i form av praktiske og økonomiske konsekvenser, tap av nærings- og inntekstgrunnlag, bortfall i tilbud, samt innskrenket mulighet for ferdsel i Svalbard-naturen.

Selv om disse to høringenes utsendelse er koordinert i tid og må forstås i sammenheng, er det opp til dem det angår å forsøke å finne ut hvordan de henger sammen, samt forstå hvordan og hvem de rammer. Man skal også være over gjennomsnittet interessert i lovgivning på Svalbard for å se sammenhengen mellom disse høringene, og ytterligere utrednings- og reguleringsarbeid som pågår, men enda ikke er gjort allment kjent.

Vår forståelse og påstand er uansett entydig: det er inngripende innstramminger som planlegges for Svalbard – og de angår oss alle!

At store reguleringsprosesser har pågått og fremlegges i en tid da næringsliv og samfunn er sterkt preget og svekket av en koronapandemi, kan oppfattes som manglende respekt for samfunnet, lokal innflytelse, og behov for forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Gjennom pandemien har vi som representerer næringslivet ved et par anledninger riktignok blitt invitert til å gi innspill på store og komplekse spørsmål – men med tidsfrister ned til tre dager. I ettertid kan vi slå fast at nattetimene investert for å rekke fristene og gi seriøse innspill har vært bortkastet. Det er lite i forslagene som tyder på at innspillene er tatt seriøst, langt mindre tatt til etterretning.

Disse forvaltningsprosessene minner mye om den såkalte «Øst-Svalbard-saken» som pågikk over noen år rundt 2010. Det at forslagene i stor grad mangler faglige vurderinger, eller ignorerer faglige innspill, og i tillegg mangler nødvendige konsekvensvurderinger for samfunn, næring, forvaltning og miljø, gjør de to aktuelle sakene nærmest til en blåkopi av det som skjedde den gangen. Forskjellen er at dagens forslag er mye mer inngripende enn forslagene i Øst-Svalbard-saken.

Øst-Svalbard-saken, som skapte steile fronter og konflikter, endte med at forslaget ble trukket tilbake og reguleringsprosessen ble startet på nytt. Den nye oppskriften gav et mye mer spiselig resultat da de endelige reguleringene forelå. Oppskriften inkluderte en god prosess, bred involvering, respekt for roller, solid faglig grunnlag og vilje til å samarbeide for å finne de gode løsningene.

Nå ber vi om at den nye regjeringen trekker de to store høringssakene og starter prosessene på nytt, gjerne etter denne gamle, gode oppskriften.

Vi oppfordrer igjen lokalbefolkningen og andre berørte til å sette seg inn i forslagene, og forsøke å overskue hva de medfører av begrensninger for livsførsel og næringsutøvelse. Vi håper mange benytter muligheten til å få mer informasjon og gi sine innspill til miljøregelverket på høringsmøtet 16. november.

Husk også at det går an å kontakte stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer direkte i disse sakene. Statsrådene Barth Eide og Enger Mehl har begge hjerte for nordområdene og har tidligere vist at de lytter til folket!

Powered by Labrador CMS