Leserinnlegg:

Vekst og hensyn til natur

– hva kan UiT bidra med i fremtidens arktiske reiseliv?

Her blir ANG-studentene kurset i skred.
Her blir ANG-studentene kurset i skred.
Publisert

Svalbard, og andre villmarksområder, har et grunnleggende dilemma knyttet til reiseliv i vekst og hensynet til natur, der det er vanskelig å komme med fullverdige løsninger. På Svalbard er naturen beskyttet av den strengeste miljøloven i verden, Svalbardmiljøloven. Svalbard skal være ett av verdens best forvaltede villmarksområder. Flora, fauna og kulturminner skal bevares tilnærmet uberørt. Samtidig er det et politisk ønske om vekst i reiselivet på Svalbard. I hvor stor grad går denne veksten på bekostning av naturen? Økt vekst i reiselivsnæringen fører med seg et høyere CO2 utslipp gjennom flere flyavganger, økt press på natur, forstyrelser av dyreliv og slitasje på kulturminner. Villmarksopplevelsene turistene forventer vil kanskje bli redusert.

I år er det 50 år siden etableringen av UiT – Norges arktiske Universitet og 25 år siden Universitetssenteret på Svalbard (Unis) ble opprettet. Det er også 10 år siden UiT (den gang Høgskolen i Finnmark), i samarbeid med Unis og reiselivet på Svalbard, startet arbeidet med å etablere et studium for utdanning av naturguider på Svalbard. De første studentene på det internasjonale årsstudiet Arctic Nature Guide (ANG) ble tatt opp høsten 2009. Som en del av jubileumsmarkeringene har fagmiljøet bak ANG-studiet invitert gjester fra ledelsen ved UiT og Unis på en skitur til Newtontoppen denne våren. Skituren mot nord og Svalbards høyeste fjell kan symbolisere den rollen UiT har hatt i utviklingen av arktisk reiseliv, forskning og utdanning. Men først og fremst vil vi gjennom skituren forsøke å belyse dilemma knyttet til reiseliv i vekst og hensynet til natur. Som all annen turistaktivitet på Svalbard har vår skitur til Newtontoppen en slagside som er lite naturvennlig. Men kan vi gjennom våre utdanninger og naturguidens arbeid rette opp dette?

Skal fremtidens arktiske reiseliv ikke bare være negativt for naturen er det mest nærliggende å tenke at man ønsker turister som er på Svalbard lengst mulig, for å forsvare flyreisen. Turister som i hovedsak benytter umotorisert ferdsel gjennom sitt besøk i Svalbards natur. I tråd med prinsippene i økoturisme er det også et mål at turistene gjennom sitt besøk har lært noe og forsterket sin tilknytning til naturen. Dette er en utfordring som opptar oss som utdanningsinstitusjon, og en sentral del av vår utdanning. I fremtidens arktiske reiseliv mener vi naturguiden har en sentral rolle.

Målet med UiT sin arktiske naturguideutdanning er å utdanne profesjonelle naturguider med den kompetanse som kreves for å lede grupper av turister i krevende arktisk natur. Men også med en bevisstgjøring i forhold til deres ansvar og verdier i møtet mellom mennesker og natur. På jubileumsskituren vil vi i praksis forsøke å vise hvordan vår tilnærming kan levendegjøres i en reiselivssammenheng. Det er viktig å gi rom for de individuelle opplevelsene, og la naturen tale for seg. Naturguidene kan fungere som hjelpere i turistenes naturmøte ved å finne frem til, oppdage og forklare de situasjoner naturen byr på. Turistene opplever å være tett på naturen, og naturguidene kan formidle fakta om det som observeres og oppleves. Gjennom opplevelser og læring i naturen er det et mål å forsterke turistenes bevissthet knyttet til verdien av fri og urørt natur.

Naturen i Arktis er uforutsigbar, i stadig endring og til tider krevende. Det er derfor nødvendig, både av sikkerhetsmessige grunner, av forståelse og respekt for naturen, at turistene retter seg inn etter endringene i naturen. Turen blir ikke alltid som planlagt. For mange turister fra moderne samfunn, der alt er tilrettelagt og styrt, kan dette være en fremmed situasjon. For de kan det være en viktig læring i at de må være dynamiske og kunne imøtekomme endringer. Naturguidene legger vekt på verdien av å være underveis og på naturens premisser.

UiT har ambisjoner om å ta et stadig større ansvar for reiselivsutdanning i nord. Vi mener det er viktig med fagkompetanse i næringen, og at utdanningsløpene er i nær kontakt med både næring og forvaltning. Dette har vi lykkes med gjennom etableringen av ANG, og dette har vi ambisjoner om å forsterke og videreutvikle i en fremtidig bachelor i arktisk naturbasert turisme på Svalbard. Med vår skitur, forsøker vi å vise hvordan vi kan lære naturguider og deres fremtidige turister å få en tettere tilhørighet til natur og dermed påvirke valg som har konsekvenser for naturen. Det vil kreves flere bærekraftige bidrag til løsningen på dilemma knyttet til et reiseliv i vekst og hensynet til natur.

Vi som utdanningsinstitusjon er opptatt av dette dilemma, og bidrar gjennom forskning, utvikling og utdanning for et fremtidig arktisk reiseliv i mer harmoni med naturen.

Sigmund Andersen & Carsten Rolland, UiT-Norges Arktiske Universitet

Powered by Labrador CMS