Dette vil partiene med Svalbard

Neste fredag er siste frist for å forhåndsstemme fra Svalbard. Her kan du lese hva partiene sentralt (og lokalt) vil med øygruppen vår.

Publisert
Bente Næverdal i Svalbard Arbeiderparti.
Bente Næverdal i Svalbard Arbeiderparti.

Gruppeleder Bente Næverdal i Svalbard Arbeiderparti

Arbeiderpartiet har fem medlemmer i lokalstyret, inkludert lokalstyrelederen.

– Har Arbeiderpartiet valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– Vi har noen egne punkter i programmet knyttet til Svalbard, men det er ikke det du hører om når Jonas er på TV.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

– Når vi snakker med sentrale politikere i Ap, er de veldig opptatt av hva som skjer på Svalbard, og ikke minst hva som har skjedd etter driftshvilen til Store Norske. Vi opplever et stort fokus både på arbeidsplasser, framtida, klima og energi. Svalbard er viktig også for våre sentrale politikere.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Svalbard vil være minst like viktig som i dag. Vi skal selvfølgelig beholde suveriniteten, og det skal ikke sås tvil om at det er Norge som er den som styrer på Svalbard. Så må vi se på mulighetene som Svalbard har fremover. Det er problematikk rundt klima og muligheter blant annet for fiske og det å utnytte havområder.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Nå har ikke befolkningen gått ned slik som man spådde, men det er viktig at det fremdeles er arbeidsplasser. Dette skal fremdeles være et samfunn for hele familien, et samfunn med trygge, gode arbeidsplasser og gode vilkår for alle som bor her. Bosetningen må også sikres mot de ulike naturfarene som truer store deler av bebyggelsen

– Hva mener partiet sentralt om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– Det har ikke vært oppe til behandling, og jeg kan ikke spå utfallet, men Arbeiderpartiet er generelt positiv til industriarbeidsplasser. Det vil bli en totalvurdering av arbeidsplasser, klima og økonomi.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– Det skal legges til rette for helårsarbeidsplasser i reiselivsnæringen, som skal være en bidragsyter til familiesamfunnet.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?
– Det er sagt at forskning og utdanning skal være en av bærebjelkene framover. Lokalt jobber vi opp mot våre sentrale politikere for å få dem til å se at en utvidelse av Unis og Forskningsparken ikke bare går på forskning og utdanning, men også på å bygge familiesamfunn.

Kjetil Figenschou i Svalbard Høyre.
Kjetil Figenschou i Svalbard Høyre.

Gruppeleder Kjetil Figenschou, Svalbard Høyre

Gruppeleder for Svalbard Høyre, som har fem medlemmer i lokalstyret.

– Har Høyre valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– Vi har ikke hatt det store behovet for å sende en hilsen hjem gjennnom stortingsvalgprogrammet. Høyrepolitikk er relevant uansett hvor man er i landet. Men vi har jobbet opp mot programkomiteen. Kent Gudmundsen i programkomiteen har blant annet vært på Svalbard flere ganger denne våren, men vi har ikke et eget svalbardkapittel i programmet.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

– Veldig viktig.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Det skal være den nordligste delen av Norge på samme måte som i dag.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Først og fremst drive en aktiv næringspolitikk og legge til rette for det. Satse på infrastruktur er også viktig.

– Hva mener partiet sentralt om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– Det har vi ikke konkludert med enda, det er en sak som nå er til utredning i departementet som vi ikke kan foregripe. Vi kan ikke forvente noen avklaring på dette før statsbudsjettet legges frem.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

Det er nesten en sak som næringa selv må ta i samråd med lokalpoltikken ut fra svalbardpolitiske mål.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

Det må skje i henhold til målene i Svalbardmeldingen, men det er helt klart ønskelig med en vekst der.

Eirik Berger i Svalbard Venstre.
Eirik Berger i Svalbard Venstre.

Gruppeleder Eirik Berger, Svalbard Venstre

Har tre medlemmer i lokalstyret, og nestleder i lokalstyret.

– Har Venstre valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– Det vi kommer til å trekke fram her lokalt er trygging av befolkningen med diverse sikringstiltak, vil vil følge opp det med utbygging av havna, og i tillegg noen punkter for å følge opp strategier for forskning og utdanning, samt turisme og næringsliv. For oss er utredning av ny energiløsning veldig viktig. I programmet står det at «Det er behov for en bred, åpen og modig tilnærming til fremtidens energiløsning på Svalbard.»

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

– Vi opplever at Svalbard er veldig viktig for Venstre. Som lokalpolitiker må du sikte bredt på Stortinget, du har noen i alle parti som brenner for Svalbard. Tettheten av engasjerte svalbardforkjempere er speielt stor i Venstre.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Svalbard skal forvaltes aktivt i pakt med Svalbardtraktaten, og Venstre vil jobbe for at Svalbard integreres tydeligere i norsk politikk for nordområdene og Arktis. Det er viktig å bevare bosetting og aktivitet på Svalbard.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Blant annet legge til rette med stabile og og forutsigbare rammer for reiselivsnæringa. Det vil gi flere helårlige arbeidsplasser. Det at det blir gjort tiltak for å trygge befolkningen er også viktig for å sikre den norske andelen.

– Hva mener partiet sentralt om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– Vi ønsker en styrt avvikling av kulldriften innen en tidsramme på ti til femten år. Det gir oss et tydelig rammeverk for når ny energiløsning må være på plass.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– I programmet står det at Svalbard må videreutvikles gjennom reiseliv, forskning og et variert næringsliv. Så er det en diskusjon vi må ta lokalt om hvor stort reiselivet kan være. Sentralt gis reiselivet betydelig plass i Venstres program.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

– Forskning og utdanning må få en enda tydeligere plass. For å styrke forskningen er det naturlig at vi støtter byggetrinn tre for Forskningsparken. Det er vi veldig tydelige på lokalt.

Espen Klungseth Rotevatn i Miljøpartiet De Grønne på Svalbard.
Espen Klungseth Rotevatn i Miljøpartiet De Grønne på Svalbard.

Gruppeleder Espen Klungseth Rotevatn, Miljøpartiet De Grønne på Svalbard

Har to medlemmer i lokalstyret.

– Har MDG valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– Ja, det har vi absolutt. Kulldrift erstattes med andre næringsveier: fornybar energi, forskning og reiseliv. Vi ønsker at satsing på fornybar energi skal bli en næringsvei i seg selv. Det vi får til isolert i Arktis, tipper jeg vi får til andre steder i verden også.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

– Det mener jeg bør være kjempeviktig for MDG. Hvordan vi forvalter vår suverintet over Svalbard har høy symbolverdi. Vi er et ungt parti som kunne hatt mer Svalbard-politikk i programmet, men det vi har er veldig konkret.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Vi må ut av den ulønnsomme og klimafiendtlige kulldriften, og gjøre Svalbard til et laboratorium for utvikling av fornybar energi (altså ikke bare bygge det ut, men forske på det), samt satse på romfart, kommunikasjon, forskning, undervisning og reiseliv.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Å opprettholde er å holde trykket på norsk Svalbardpolitikk. Det vil skje nesten av seg selv, gjennom utvikling av næringsliv og vekst i de offentlige etatene. Stortinget har aldri turt å si noe om hvor mange det trenger å bo på Svalbard i Svalbardmeldingene, men med tanke på både miljøavtrykk og boligsituasjon, ser vi ingen grunn til å jobbe for å øke folketallet på Svalbard ytterligere.

– Hva mener partiet sentralt om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– Vi ønsker ikke videre drift i Svea eller Lunckefjell. Vi vil la Store Norske fortsette Gruve 7 så lenge vi må ha Gruve 7, og så ha en styrt avvikling av den også.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– Ikke for stort. Det er klart at det ikke kan vokse ukontrollert. I motsetning til reiselivet selv, mener jeg at vi snuser på en grense etter hvert. Både for miljøet og av hensyn til oss som bor her. Den debatten bør vi ta grundig.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

– MDG har ikke noe i det sentrale programmet om Unis, men nevner forskning som ett av områdene som skal få tilført penger. Personlig mener jeg at forskning er en fin ting å gjøre større her oppe.

Fremskrittspartiet

Har ikke lokallag i Longyearbyen. Næringspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad svarer.

– Har FrP valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– FrP ønsker å vurdere økt aktivitet på og rundt Svalbard når det kommer til utnyttelse av naturressursene i regionen. Vi ønsker også å sikre kraftforsyningen på Svalbard. Å sikre et bærekraftig reiseliv og gode samferdselsløsninger, som fortsatt utvidelse av havn, er også høyt oppe på blokken.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

Svalbard blir bare viktigere og viktigere. Området inneholder store mengder naturressurser og endringer i isen i polhavet gjør at nye seilingsleder dukker opp. Derfor er det viktig at Norge hevder sin suverenitet i våre deler av nordområdene.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Vi mener Svalbard vil kunne bli en viktig base for leting og utvinning av naturressurser. Vi tror det også vil bli en stadig viktigere destinasjon for reiseliv. Svalbard vil også få en økt sikkerhetspolitisk og strategisk rolle i takt med økt interesse for nordområdene og nye skipsleder.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Vi ønsker å fremme vårt eierskap i nordområdene og åpne for nye områder for utvinning av naturressurser. Unis kan utvikles videre, og spille en enda større og viktigere rolle enn i dag. Vi vil vurdere utvidelse av Universitetssenteret fortløpende. Vi vil øke forsknig rettet mot nordomårdenes utfordringer og da spesielt på sameksistens mellom ulike næringer. Vi vil også øke satsingen på infrastruktur i nordområdene.

– Hva mener dere om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– Gitt at det kan drives lønnsomt stiller vi oss positive til det.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– Reiselivet spiller og vil spille en viktig rolle for Svalbard. Vi mener det er potensial for å utnytte dette i enda større grad. En økning i turismen må imidlertid være bærekraftig og hensynta Svalbards unike natur.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

– Forskning bør spille en sentral rolle på Svalbard og vil føre til at vi får økt kunnskap om nordområdene. Det vil også være med på å sikre befolkningsgrunnlaget. Vi stiller oss derfor positive til at Universitetssenteret på Svalbard/Forskningsparken skal vokse.

Sosialistisk venstreparti

Har ikke lokallag i Longyearbyen. Politisk rådgiver Kristian Takvam Kindt svarer.

– Har SV valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– SV har kampen for miljø og klima som en av våre hovedsaker i denne valgkampen. Vi mener at også Svalbard-politikken må innrettes i tråd med målet om å kutte klimagassutslipp og styre mot nullutslippssamfunnet.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

– Norge har ubestridt suverenitet over Svalbard, og for SV er det viktig med en aktiv politikk for å ivareta og utvikle Svalbard. Politikken bør sikre økt befolkning, men samtidig være fokusert inn på å ivareta Svalbards særegne villmarksnatur og den verdifulle natur- og kulturarven.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

– Svalbard skal være et aktivt lokalsamfunn som skal utvikle ledende forsknings- og kompetansemiljø og en attraktiv reiselivsdestinasjon. Vi ønsker særlig å trappe opp romforskningen og klimarelatert forskning. Samtidig ønsker SV en svalbardpolitikk som er innrettet mot å ivareta naturmangfoldet på en best mulig måte.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

– Det er svært viktig for SV å føre en aktiv politikk for å opprettholde og øke den norske befolkningen i Longyearbyen. Vi vil ha økt satsing på utdanning og forskning, legge bedre til rette for reiseliv og utvikle ny næringsvirksomhet. Vi er også positive til å se på muligheten for å flytte statlige arbeidsplasser til Svalbard.

– Hva mener dere om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

– SV har fremmet forslag i Stortinget om en styrt avvikling av kulldriften på Svalbard. Vi ønsker å erstatte den med en økt satsing på annet næringsliv. I tillegg ønsker vi å få på plass en ny og fornybar energiforsyning og å utrede strømforsyning via sjøkabel.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– SV mener reiselivet må ha som mål å vokse på en bærekraftig måte, og uten at det går på bekostning av eller truer naturmangfoldet.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

– Forskning har lange tradisjoner på Svalbard, og er noe som må satses aktivt på for å bygge et bærekraftig Svalbard for fremtiden. Svalbard er blant de nordligste forskningsmiljøene i verden og har noen unike naturgitte muligheter som må utnyttes. SV vil utvide Unis, Forskningsparken og Norsk Polarinstitutt i Ny-Ålesund.

Kristelig folkeparti

Har ikke lokallag i Longyearbyen. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad svarer.

– Har KrF valgkampsaker knyttet til Svalbard?

– KrF er svært opptatt av forsvarlig forvaltning av de arktiske områdene, herunder Svalbard og havområdene rundt. Det er en viktig del av vårt klimapolitiske engasjement. Vi antar at familiene som er bosatt på øya også ser nytten av gode familiepolitiske tiltak som kontantstøtte, kvalitet i barnehagen, økt barnetrygd og gode permisjonsordninger.

– Hvor viktig er Svalbard for dere?

Svalbard er viktig for nasjonen Norge, og selvsagt også for KrF. Den særskilte situasjonen gjør øya unik i verdenssammenheng. Klimaendringene gjør området enda mer viktig og utsatt. Forvaltningen av havområdene utenfor Svalbard er et stort ansvar for Norge. Vi må legge til grunn føre var-prinsippet og ikke sette i verk tiltak i de islagte eller tidligere islagte områdene uten tilstrekkelig kunnskap.

– Hva mener partiet Svalbard skal være (for Norge) i fremtiden?

En unik reisedestinasjon, og en strategisk viktig plass å sikre norsk suverenitet og etterlevelse av Svalbardtraktataten. I tillegg er Svalbard viktig på grunn av blant annet Universitetssenteret på Svalbard, frølageret og vitenskapelige arbeider.

– Hva vil partiet gjøre for å opprettholde eller øke den norske befolkningen i Longyearbyen?

Gode skattebetingelser må fortsette. Det er viktig for den enkelte og nasjonen Norge. KrF mener det må legges til rette for andre varige arbeidsplasser som kan erstatte de som kan gå tapt når Paris-avtalen etter hvert gjør kulldriften mindre lønnsom. Her vil for eksempel forskning og et bærekraftig reiseliv være sentrale elementer.

– Hva mener dere om fremtidig kulldrift og oppstart i Svea/Lunckefjell?

Kullproduksjonen globalt sett må etter hvert fases ut. På grunn av de særlige utfordringene på Svalbard, må kullproduksjonen der ikke brått opphøre.

– Hvor stort mener dere reiselivet bør bli?

– Vi tror det er potensial for økt reiseliv, men det er viktig at dette skjer på Svalbardnaturens premisser.

– Hvor stor plass skal forskning/og undervisning ha?

– Forskning i disse områdene vil bli enda viktigere fremover, sett i lys av klimaendringene. Vi ønsker at Unis og Forskningsparken skal vokse.

Powered by Labrador CMS