Streng miljølov kan bli enda strengere

Sterk vekst i turisme og klimaendringer gjør at dagens strenge miljøregelverk ikke lenger er tilstrekkelig. Nå ønsker Klima-og miljødepartementet (KLD) å skjerpe dagens regelverk.

Strengere miljølov: Turister besøker restene etter den hollandske hvalfangststasjonen i Smeerenburg. Det kan komme kraftige skjerpelser for hvor turistene kan gå i land ifølge forslaget til nytt miljøregelverk for Svalbard.
Strengere miljølov: Turister besøker restene etter den hollandske hvalfangststasjonen i Smeerenburg. Det kan komme kraftige skjerpelser for hvor turistene kan gå i land ifølge forslaget til nytt miljøregelverk for Svalbard.
Publisert

På oppdrag fra KLD har nå Miljødirektoratet (MD) utarbeidet et forslag til nye miljøregler for Svalbard. Høringsfristen er satt til 3. februar 2022.

MD skriver at de raske klimaendringene har gjort Svalbards natur mer sårbar. Samtidig har turismen og ferdselen økt kraftig, både i og utenfor verneområdene. Dette har allerede satt tydelige spor mange steder på Svalbard.

Sterk økning

Det nye forslaget konsentrerer seg i mest om nye regler for hvor turister kan settes i land i flere av verneområdene på Svalbard. For turistvirksomhet foreslås det at ilandstigning i disse verneområdene kun skal være tillatt på 42 utvalgte lokaliteter. Det foreslås også at grensen på 200 passasjerer som i dag gjelder for skip som seiler i verneområdene på øst-Svalbard skal gjelde i alle verneområdene på Svalbard.

– Ved i større grad å regulere hvor turister kan settes i land i verneområdene, skjermer vi mer av naturen mot forstyrrelser og slitasje fra ferdsel. Vi foreslår et tydeligere skille mellom organisert turisme og fastboende/individuelt tilreisende. Skillet mellom verneområder og områder uten særskilt vern blir også tydeligere. Samtidig kan reiselivet fortsatt benytte store områder over hele Svalbard, deriblant de lokalitetene som har vært mest brukt frem til i dag, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Litt av bakgrunnen for dette er at antall tilreisende til Svalbard har økt betraktelig. Bare fra 2015 til 2019 økte antall kommersielle overnattinger på Svalbard med 30 prosent, og antall skip som tilbyr ekspedisjonscruise har økt fra 23 i 2010 til 73 i 2019.

Permanent forbud på sjøis

De senere årene har det blitt innført ferdselsforbud på fjordis i flere fjorder fra 1. mars. Nå blir dette forbudet permanent og gjelder Rindersbukta og Fridtjofhamna i Van Mijenfjorden (for fastboende og tilreisende) og Dicksonfjorden (for tilreisende). Forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden (fastboende og tilreisende), men med noen unntak.

– Skal ikke hindre reiselivet

– Dagens regelverk er ikke innrettet for den økte turismen vi har sett på Svalbard. Når reiselivet igjen vokser etter pandemien er det viktig å ha på plass reguleringer som er egnet til å beskytte det stadig mer sårbare arktiske miljøet, sier Hambro i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Ifølge MD er det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i regelverket ikke skal hindre reiselivet fra å vokse tilbake til det omfanget virksomheten hadde de siste årene før pandemien, eller svekke reiselivet som grunnlag for samfunnet i Longyearbyen.

– Det legges derfor ikke begrensninger på hvor mange som kan besøke Svalbard eller hvor mange båter som kan frakte ut turister per sesong, sier Hambro.

Følgende innskjerpelser i miljøreglene for Svalbard er foreslått:

 • Reguleringer av turistvirksomheters ilandstigning og opphold på land i forbindelse med ilandstigning i Ossian Sars, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater og Sør- Spitsbergen, Forlandet, Nordvest-Spitsbergen, Van Mijenfjorden og Indre Wijdefjorden nasjonalparker.
 • Krav om at reisearrangører har godkjente stedsspesifikke retningslinjer før ilandstigning på enkelte lokaliteter oppheves.
 • Ferdselsforbudet i Habenichtbukta oppheves og ferdsel i Virgohamna kan skje uten tillatelse fra Sysselmesteren. Det vil være vilkår knyttet til ilandstigningen og ferdselen som følge av forslag om regulering av ilandstigning i turistvirksomhet.
 • Cruiseskip som ferdes i verneområdene kan ha maksimalt 200 passasjerer ombord.
 • Krav til all ferdsel på land i verneområder for å hindre spor og slitasje på terreng og kulturminner og forstyrrelse av dyrelivet.
 • Skjerping av forbudet mot å oppsøke isbjørn og et krav om å holde en avstand på minst 500 meter.
 • Forbud i motorferdselforskriften mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars i Rindersbukta og Fridtjofhamna i Van Mijenfjorden (for fastboende og tilreisende) og Dicksonfjorden (for tilreisende). Forbud mot motorferdsel på sjøis etter 1. mars på Billefjorden, Tempelfjorden, Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden (fastboende og tilreisende), men med noen unntak. Forbud mot motorferdsel på sjøis er alt regulert i forskrift om Van Mijenfjorden nasjonalpark, og innebærer ingen endring av gjeldende rettstilstand her.
 • Forbud mot bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg med unntak for farled inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg, for forsyninger til Ny Ålesund og for Kystvaktas utføring av nødvendige oppgaver.
 • Fartsgrense i sjø på 5 knop i et område 500 meter fra utvalgte fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.
 • Ferdsel i sjø skal holde en minsteavstand på 300 meter fra hvalrossens liggeplasser.
 • Forbud mot bruk av undervannsfartøy.
 • Søknadsplikt for barmarkskjøring i planområder for bygge- og anleggsvirksomhet på hytter.

- Det blir tillatt å bruke elektrisk sykkel på snødekt og frossen mark i samme områder som det er tillatt med snøskuter og beltebil.

 • Krav om søknad for telt- og leiropphold i turistvirksomhet, feltvirksomhet og i regi av forsknings- og utdanningsvirksomhet. Krav om søknad for telt- og leiropphold for andre når telting skjer på samme sted i mer enn en uke. Krav om våken isbjørnvakt ved telting og leiropphold i turistvirksomhet, feltvirksomhet og i regi av forsknings- og utdanningsvirksomhet.
 • Forbud i verneområdene mot bruk av ubemannede luftfartøy (droner) og andre fjernstyrte eller autonome ubemannede innretninger til bruk i luften, på bakken, på og under vann. Forbud mot bruk av ubemannede luftfartøy (droner) nærmere enn 500 m fra fuglefjell i tiden 1. april til 31. august.
Powered by Labrador CMS