Krever at regjeringen trekker reguleringsforslag

Forslagene om feltsikkerhetsforskrift og nytt og strengere miljøregelverk må tilbake til tegnebordet, mener næringslivet på Svalbard.

Start på nytt! De ber regjeringen starte på nytt. Daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard, Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO og Daglig leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening.
Publisert

– Vi ber den nye regjeringen trekke tilbake de inngripende reguleringsforslagene fra den forrige regjeringen. Forslagene bærer i stor grad preg av hastverk, gir stor usikkerhet rundt rammebetingelsene for reiseliv og øvrig næringsliv – og skaper stor usikkerhet rundt sysselsetting og investeringer i hele Svalbard-samfunnet. Men vi vil understreke at vi stiller oss fullt og helt bak formålet bak forslagene, som er å ivareta sårbart naturmiljø, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Store endringer

Reguleringsforslagene kan føre til store endringer for reiselivet og for lokalsamfunnet. Det foreslås blant annet en ny, omfattende og dyr sertifiseringsordning for alle guider. Det foreslås forbud mot cruisefartøy med flere enn 200 passasjerer og man foreslår med noen få unntak å innføre generelt ferdselsforbud for cruiseturister i verneområdene. Alle som ikke er fast bosatt på Svalbard må søke om formell tillatelse til å bevege seg utenfor planområdene fire uker i forkant.

Det er Visit Svalbard, AECO (The Association of Arctic Expedition Cruise Operators) og Svalbard næringsforening som i fellesskap står bak kravet. Dette er bare to av en rekke nye forslag til forskrifter og reguleringer for Svalbard det siste året. Men en ny regjering har gitt de involverte håp om at det kan være en mulighet til å få startet disse prosessene på nytt.

– Vi hadde ikke prøvd hvis det ikke hadde vært en ny regjering på plass – en regjering som kan ta tak i de åpenbare dårlige prosessene satt i gang av den forrige regjeringen. Den nye justisministeren Emilie Enger Mehl var her i sommer og møtte næringslivet. Hun var rimelig tydelig på at hun ville ta lokaldemokratiske hensyn. Det kan bare være en vinnersak for henne som svalbardminister. Derfor har vi et håp om at vi kan få gjort noe, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Lyn fra klar himmel

Det har gjennomgående vært en følelse av at reguleringsforslagene har kommet uten at folk og næringsliv har fått muligheten til å være med på prosessene. At forslag har kommet som lyn fra klar himmel, og at de har sterk innvirkning for de som bor og driver næring her.

– Før forslag til feltsikkerhetsforskrift var klart fikk vi, sammen med et bredt utvalg interessenter, være med i noen av prosessene. Men få, om noen, av de innspillene vi har kommet med gjenfinnes i dette høringsforslaget. Over 30 års samlet kompetanse med miljøforsvarlig og sikker ferdsel hos Longyearbyens reiseliv overses med andre ord fullstendig. For miljøregelverkets del har det knapt vært noen løpende involvering av lokale interesser, etter at vi i juni 2020 anmeldte noen overordnede prinsipper for arbeidet som da ble varslet av myndighetene. I sum opplever vi derfor at vi som lokalbefolkning og lokalt næringsliv ikke reelt sett blir tatt med i vurderingene i noen av prosessene. Vi registrer for øvrig med stor interesse at også mange faglige innspill fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt ikke har blitt hensyntatt i høringsforslaget for miljøregelverket. Innspill som ikke understøtter tiltakene Miljødirektoratet har valgt. Hvorfor kan man jo bare spekulere i, sier Brunvoll.

Dårlig prosess

Næringslivet på Svalbard slår fast at det har vært en dårlig prosess frem til forslagene ble sendt på høring. Det mangler empiri og analyser bak de inngripende tiltakene som foreslås. Flere tiltak går mot flere faglige råd fra blant annet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt. Forslagene baserer seg i stor grad på føre-var-prinsippet, selv der hvor nødvendig fagkunnskap finnes eller kunne vært fremskaffet.

– Tretti års lokal erfaring i reiselivet er i liten grad lyttet til, mens kunnskap og verktøyer som finnes har blitt oversett, sier Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO i en pressemelding.

Hvorfor hastverk?

Spørsmålet ikke bare reiselivssjefen stiller seg, er hvorfor disse forslagene kommer nå? Alt bærer preg av hastverk.

– Vi har det mest regulerte reiselivet i hele landet og vi ønsker å ivareta sårbart naturmiljø, beskytte kulturminner og ivareta sikkerheten til gjester i felt. Vi støtter også målet om at useriøse og uansvarlige reislivsaktører ikke skal operere på Svalbard. Disse forslagene er imidlertid i svært liten grad egnet til å oppnå disse målene. Hvorfor lage sånne regler som rammer alle svært hardt, spør Brunvoll.

Daglig leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening mener det er alvorlig at konsekvensene for bedrifter, lokalbefolkningen og for lokalsamfunnet ikke er utredet bedre, eller på de fleste områder er helt fraværende.

– Når så inngripende forslag for et helt lokalsamfunn skal utformes, forventer vi å bli involvert og lyttet til, sier han.

Powered by Labrador CMS