Sjøområdet:

Store endringer i næringsområdet – men ingen boliger

Det er store planer for oppgradering av sjøområdet.

Materiallageret ønsker store endringer ved Sjøområdet.
Materiallageret ønsker store endringer ved Sjøområdet.
Publisert

Fakta om sjøområdet

Sjøområdet har helt siden den amerikanske driftsperioden rommet avgjørende funksjoner for bosettingen, herunder kraftverk, verksteder og lager for bygge- og driftsmaterialer.
Den første bebyggelsen i området lå ved foten av skjæringa.
Kaia ble anlagt 180 meter ute i fjorden med utrigger fra land.
Dagens utfylling av området ble påbegynt i 1977 med tilkjørte elvemasser. Disse ble anlagt langs veien ut til kaia og deretter utvidet både øst- og vestover. Ny vei til flyplassen langs stranda overtok for Burmaveien over Skjæringa. Dette førte til at Sjøområdet ble «inngangsporten» til Longyearbyen, og det første en besøkende møter ved ankomst til tettstedet.
Det er Store Norske som eier selskapet Materiallageret AS sammen med Bring Cargo Svalbard AS og Coop Svalbard AS. Selskapet eier Gammelkaia og lager- og kontorbygg i Sjøområdet, og huser blant annet Store Norskes administrasjon.

Planen som nå skal politisk behandles, og ut på høring har som mål å legge til rette for utvikling av ny næringsbebyggelse på eiendommene. Bedriftene som holder til på eiendommene er Materiallageret AS, SNSK-kontoret og LNS Spitsbergen AS, inklusivt tankanlegget.

Planen beskriver at næringsarealer er en knapphetsfaktor, og at formålet med planen blant annet er å frigjøre bynære arealer for utvikling av bosettingen.

– Materiallageret ser fram til å komme i mål med denne delplanen. Dette er et viktig næringsområde i byen og er i stor grad bebygd med slitne, uisolerte rubbhaller fra 80-tallet. Det vil bli veldig bra å utvikle området både med tanke på nærheten til byens godskai, Gammelkaia, og for næringslivet ellers, sier styreleder for Materiallageret AS, Sveinung Lystrup Thesen.

Utvikling

I første utkast av planen var det også innarbeidet at det var ønskelig med 80 hybler, men Materiallageret har nå gått bort fra boliger som formål.

Øst i området, tomten som leies av LNS Spitsbergen vil fortsette å ha formålet «kombinert bolig/forretning/næring», men en utvikling her forutsetter at det utarbeides en ny delplan, så det er altså ikke aktuelt i denne runden.

I forrige arealplan (2009-2019) var fokuset på å transformere Sjøområdet til boliger og service. Dette ble i stor grad videreført i inneværende arealplan (2016-2026), som nå skal rulleres. Formålet har vært å flytte industriaktivitet til Hotellneset.

Delplanen legger opp til å utvikle denne delen av Sjøområdet til næringsvirksomhet i form av lager, kontor, forretning og tjenesteyting.

– Grunntanken med at Hotellneset utvikles og blir et framtidig område for tyngre næringsaktivitet, består. Men det er fortsatt behov for næringsarealer i Sjøområdet – ikke minst knyttet til logistikkaktiviteten på kaia, sier styreleder Lystrup Thesen.

Dette er skissen av hvordan det kan bli i sjøområdet.
Dette er skissen av hvordan det kan bli i sjøområdet.

Brannsikkerhet

I havnen vil det ikke bli tillatt med gjerder, og planen fastsetter at det skal etableres en sammenhengende og fremkommelig kyststi.

Gjennom flere år er området gått fra et rent næringsområde til også å inneholde boliger og fritidsboliger. Dette er diskutert flere ganger tidligere.

– Den tiltakende funksjonsblandingen har vært omdiskutert, blant annet er det reist spørsmål ved brannsikkerhet, hvor tett bebyggelsen skal ligge og om området egner seg for beboelse, står det i planen.

I 2020 omtalte Svalbardposten en sovebrakke i området, som ikke var ikke omsøkt eller godkjent etter byggeforskriften.

Planen skal behandles politisk i mars.

Her er området hvor det er ønskelig å legge til rette for utvikling av ny næringsbebyggelse.
Her er området hvor det er ønskelig å legge til rette for utvikling av ny næringsbebyggelse.

Fakta om sjøområdet

Sjøområdet har helt siden den amerikanske driftsperioden rommet avgjørende funksjoner for bosettingen, herunder kraftverk, verksteder og lager for bygge- og driftsmaterialer.
Den første bebyggelsen i området lå ved foten av skjæringa.
Kaia ble anlagt 180 meter ute i fjorden med utrigger fra land.
Dagens utfylling av området ble påbegynt i 1977 med tilkjørte elvemasser. Disse ble anlagt langs veien ut til kaia og deretter utvidet både øst- og vestover. Ny vei til flyplassen langs stranda overtok for Burmaveien over Skjæringa. Dette førte til at Sjøområdet ble «inngangsporten» til Longyearbyen, og det første en besøkende møter ved ankomst til tettstedet.
Det er Store Norske som eier selskapet Materiallageret AS sammen med Bring Cargo Svalbard AS og Coop Svalbard AS. Selskapet eier Gammelkaia og lager- og kontorbygg i Sjøområdet, og huser blant annet Store Norskes administrasjon.

Powered by Labrador CMS