DEBATT - ISBJØRNREGELVERK

Nyt påska 2024 – for neste års påsketur kan fort ende med 5 år i fengsel

Reiselivssjef Ronny Brunvoll ønsker at folk skal engasjere seg før det nye isbjørnregelverket blir vedtatt.
Publisert Sist oppdatert

Prop. 47 L (2023-2024) er det siste krumspringet fra vernemyndighetene – og forslaget kan få store konsekvenser for oss som liker å ferdes i Svalbards magiske natur. Les gjerne denne kronikken før du drar ut på tur i påska, og reflekter over det faktum at neste års påsketur kan gjøre deg til en kriminell.

Forslaget fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til nytt lovverk for beskyttelse av isbjørnen innbefatter avstandskrav på 300 meter, 500 meter i deler av året. Det foreslås også at enhver unødig forstyrrelse forårsaket av menneskelig aktivitet, og som medfører atferdsendring hos isbjørn uavhengig av avstand, skal anses som et brudd på loven – med en øvre strafferamme på inntil 5 års (!) fengsel.

Vi oppfatter det slik at det forholdsvis lettfattelige lovverket vi har i dag, blir erstattet med noe som er mer komplisert og vesentlig vanskeligere å både etterleve og sanksjonere. Dagens lov fastslår at vi, litt forenklet, ikke har lov til å oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret, eller hvor isbjørn eller menneskeliv settes i fare. En lov som har stor legitimitet, og som folk flest søker å etterleve.

I vårt felles innspill med AECO til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som skal behandle saken, skisserer vi noen av de bisarre konsekvensene dette vil kunne medføre. Ikke bare reiseliv, men også forskning, utdanning, øvrig næringsliv og lokalbefolkingen ellers, vil møte store hindringer i utøvelsen av normal aktivitet. Aktivitet med atferd som ikke kan sies å forstyrre isbjørnen i den gjengse forståelsen av ordet. Etter vårt syn er forslaget slik formulert at det nærmest umuliggjør vurderinger av hva som vil være brudd på avstandskravet, og også hva som er den direkte årsaken til isbjørnens eventuelle atferdsendring.

Som en følge av dette mener vi at håndhevingen av regelverket, herunder straff og gebyr, vil være vilkårlig. Straff kan bli tillagt enkeltmennesker som i felt ikke engang kan forventes å forstå at man bryter loven. I ytterste konsekvens risikerer man å bli straffet med fengsel i inntil 5 år for blan tannet følgende eksempler (sakset fra innspillet):

• «Adgang til (egne) hytter dersom isbjørn oppholder seg nærmere enn 300/500-meter fra hytta og/eller endrer adferd som følger av at man tar seg frem til hytta.

• Å gå ut av (egen) hytte, forskningsstasjon og andre innretninger for å utføre aktiviteter (f.eks. vedlikehold eller dra hjem) dersom det oppholder seg isbjørn nærmere enn 300/500-meter og/eller det er fare for at isbjørnene kan endre adferd (f.eks. stoppe opp og se på deg).

• Å føre et fartøy forbi dersom det oppholder seg en isbjørn på land nærmere enn 300/500-meter, og/eller det er fare for at isbjørnen skal endre adferd (f.eks. stoppe opp og se på deg).

• Å fortsette arbeid (f.eks. forskning) dersom isbjørn tar opphold nærmere enn 300/500-meter fra lokaliteten, eller det det er fare for at isbjørnen skal endre adferd.

• Å ankre/forbli ankret med båt dersom isbjørn dukker opp nærere enn 300/500-meter på land/is/sjø og/eller den kan bli forstyrret (med unntak av om dette skjer på natta).»

Ikke bare mener vi at forslaget fremmet av KLD er unødvendig og basert på føre-var heller enn kunnskap. Det er også uholdbart inngripende ovenfor oss som ferdes i naturen på Svalbard, på jobb eller i fritid. 

Vi frykter at ansvarlige mennesker med normal og skånsom atferd på tur, nå fort vil kunne bli kriminalisert. Trusselen om bøter og fengsel i inntil 5 år om du uforvarende skulle bryte loven, er intet mindre enn dramatisk.

Gitt hvor vanskelig det har vært å få gehør i andre høringsprosesser de siste årene, så anser vi det som sannsynlig at også dette forslaget går uhindret gjennom i Stortinget. Med andre ord bevitner vi trolig en ny skinnprosess, uten reell lokal innflytelse. 

Din og min stemme tillegges ikke troverdighet – om ikke vi får vekket stortingspolitikerne innen de skal behandle lovforslaget 30. april.

Vi ønsker alle fastboende, guider og tilreisende god tur i påska som kommer. Nyt den, for neste år kan du nemlig fort ende opp i kasjotten som en simpel kriminell, uansett hvor ansvarlig og skånsomt du opptrer.

Powered by Labrador CMS