Hovedpunktene fra Svalbardbudsjettet:

Statsbygg overtar LLs boliger

Longyearbyen lokalstyres rundt 140 boliger skal overtas av Statsbygg.

Statsbygg skal overta LLs rundt 140 boliger. Det innebærer blant annet denne delen av Blåmyra.
Statsbygg skal overta LLs rundt 140 boliger. Det innebærer blant annet denne delen av Blåmyra.
Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet har innledet dialog med Longyearbyen lokalstyre om statlig kjøp av LLs boliger, fremkommer det av svalbardbudsjettet, som ble lagt frem i dag. Da legges det til grunn at LL ikke skal selge boligene sine til private aktører.

Sektorsjef teknisk i LL, Jan Myhre, forteller at det allerede er bestemt at boligene skal overtas av Statsbygg. En tilstandsvurdering på boligene skal gjøres i høst før formalitetene kommer på plass. En sannsynlig overtakelse vil være i årsskiftet 2022/2023, ifølge Myhre.

Samtidig signaliserer regjeringen i statsbudsjettet at en ikke ønsker vekst i den samlede boligmassen i Longyearbyen. En eventuell utskifting av boliger bør fortrinnsvis skje gjennom transformasjon og fortetting, og ikke ved å ta areal uten bygg i bruk, skriver de i Svalbardbudsjettet.

Statsbudsjettet er utarbeidet av den nåværende regjeringen. Det skal vedtas av det nye Stortinget, og det kan i forbindelse med regjeringsskiftet komme eventuelle endringer.

Dette er hovedpunktene fra Svalbardbudsjettet:

Det foreslås at det bevilges 51 millioner kroner i tilskudd til Store Norske for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i 2022. Regjeringen skriver at det ventes årlige underskudd fra driften i Gruve 7 fremover. Tilskuddet skal bidra til at energiverket har tilgang på stabil kullforsyning.

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å sluttføre skredsikringstiltak på Sukkertoppen, som skal være ferdige i 2022.

Tilskuddet til Unis foreslås økt med 5,6 millioner kroner. Statsbygg har tatt over forvaltningen av Unis’ boliger, og Unis får 6,9 millioner kroner mer i årlig husleie. Unis skal selv dekke vedlikeholdskostnader med 10 millioner kroner over ti år.

Regjeringen foreslår at staten, som eier, bidrar med 85 millioner kroner i lån på markedsmessig betingelser til Store Norske, som muliggjør at selskapet kan kjøpe en boligportefølje fra Longbo AS bestående av totalt 76 boenheter.

Det blir foreslått en bevilgning på 388 millioner kroner til oppryddingsarbeidet i Svea og Lunckefjell. Tildelingen skal brukes til å videreføre prosjektets siste fase, Svea 2B.

Visit Svalbard får 3,2 millioner kroner. Det skal sette organisasjonen i stand til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til gjenoppbygging og utvikling av reiselivsnæringen. Det skal benyttes til å skaffe informasjon om reiselivsaktivitet i området, bidra til utvikling og implementering av nasjonal politikk, og til å ta vare på fellesoppgaver som drift av helårlig turistinformasjon, kompetansebygging og opplæring av guider og turledere.

Det foreslås også å bevilge til sammen 5,4 millioner kroner til næringstiltak på Svalbard i 2022. Det fordeler seg slik: 1,3 millioner kroner til Norges forskningsråd, 2,1 millioner kroner til Innovasjon Norge og 2 millioner kroner til Nærings- og fiskeridepartementet.

Powered by Labrador CMS