Strid om nye forretningsområder

Arbeiderpartiet og Høyre mener Store Norske kun bør være et gruveselskap. Venstre og Miljøpartiet De Grønne er uenige.

Arbeiderpartiet kom til enighet med Høyre om å stemme frem en ekstra setning i svarbrevet på punktet om nye forretningsområder. De to partiene ønsker at Store Norske skal være et rent gruveselskap. Her diskuterer Wiggo Lund (Ap), Kjetil Figenschou (H), Torgeir Prytz (H), lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), Bente Næverdal (Ap) og Tone Løvberg (Ap) for å komme frem til en formulering begge partiene kunne enes om.
Arbeiderpartiet kom til enighet med Høyre om å stemme frem en ekstra setning i svarbrevet på punktet om nye forretningsområder. De to partiene ønsker at Store Norske skal være et rent gruveselskap. Her diskuterer Wiggo Lund (Ap), Kjetil Figenschou (H), Torgeir Prytz (H), lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), Bente Næverdal (Ap) og Tone Løvberg (Ap) for å komme frem til en formulering begge partiene kunne enes om.
Publisert
Nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Eirik Berger (V), var skuffet over at svarbrevet til Nærings- og fiskeridepartementet la for store føringer på Store Norske i forbindelse med nye forretningsområder.
Nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Eirik Berger (V), var skuffet over at svarbrevet til Nærings- og fiskeridepartementet la for store føringer på Store Norske i forbindelse med nye forretningsområder.

Fredag formiddag var Longyearbyen lokalstyre samlet for å lage en felles uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). De har bedt om innspill i forbindelse med at regjeringen vurderer Store Norskes fremtidige rolle. Politikerne ble bedt om å komme med sitt syn på gruvedrift, boligutvikling, infrastruktur og nye forretningsområder. I Administrasjonsutvalgets fremlegg ble også grunneiendomsforvaltning innenfor Longyearbyens planområde lagt med som et eget punkt.

Partiene så ut til å ha brukt den siste uka godt, og på forhånd var det formulert et nytt forslag til uttalelse, hvor de fleste punktene ble enstemmig vedtatt, med noen merknader med innspill fra enkelte partier.

Uenighet

Der det var størst uenighet var punkt 4, «Eventuelle nye forretningsområder».I det nye saksfremlegget stod det blant annet:

«SNSKs kjernevirksomhet, gruvedrift, ligger på siden av det eksisterende næringslivet i Longyearbyen. Dette er et godt grunnlag for helt ny aktivitet, eller aktivitet som understøtter lokalt eksisterende næringsliv. Med tanke på at SNSK er et statlig aksjeselskap med sektorpolitiske formål og gitt brytningstiden vi står ovenfor, er det en forutsetning at konsernet får tydelige føringer fra eier. Konsernet skal verken gjennom egen aktivitet, eller engasjement i andre selskap, være i konkurranse med offentlige oppgaver, det private næringslivet eller gå på tvers av LLs generelle næringsarbeid.»

Arbeiderpartiet fremmet forslag om å legge til følgende setning:

«Dagens forretningsområder, oppgaver og engasjement i andre selskaper må sees i forhold til forannevnte og vurdert avviklet.»

I praksis betyr det at man ønsker at Store Norske kun skal drive med gruvedrift. Forslaget ble stemt gjennom av Arbeiderpartiet og Høyre, mens Venstre og MDG stemte imot.

– Store Norske er først og fremst et gruveselskap. Vi har ikke strupet dem, men Longyearbyen har utviklet seg fra da Store Norske drev byen, sier Arbeiderparti-leder Bente Næverdal, Hun mener det er områder hvor Store Norske kommer i konflikt med den offentlige forvaltningen og det private næringslivet.

Hun forteller videre at det for Arbeiderpartiet er viktig å ivareta kompetansen Store Norske besitter, og at det for eksempel i fremtiden kan brukes ved utvinning av andre mineraler på Svalbard. Høyre har hele tiden vært tydelige på at de mener Store Norske kun skal drive med gruvedrift.

– Skuffet

Nestleder i Longyearbyen lokalstyre, Eirik Berger i Venstre, er sterkt uenig i at lokalstyret skal legge noen føringer på Store Norskes foretningsutvikling, forutsatt at det ikke konkurrerer med eller står i veien for private næringsmuligheter.

– Jeg er skuffet over den vendinga fra Arbeiderpartiet. Store Norske bør gis rom uten for mange føringer. Jeg ble overrasket, og håper NFD ikke vektlegger det synet, sier Berger.

Venstre og MDG valgte å komme med følgende felles mindretallsmerknad på dette punktet:

«LL mener at utvikling av nye forretningsområder i Store Norske er positivt forutsatt at det ikke konkurrerer med eller står i veien for ønskede private næringsmuligheter, og at det støtter opp under behovene til lokale myndigheter og samfunnets behov i Longyearbyen. LL mener at staten gjennom aktivt eierskap i Store Norske kan bruke selskapet til å utvikle nye forretningsområder som understøtter Svalbardmeldingens ambisjoner om Longyearbyen som et nullutslipp-samfunn.»

Vingeklippet

Lokalstyreleder Arild Olsen er fornøyd etter møtet, og mener det viste at lokaldemokratiet står stekt.

– Internt har det nå vært en god politisk prosess. Jeg er ikke overrasket over at vi klarte å være enige om det meste. Vi har et godt klima for samarbeid, og godt rom for ulike meninger, sier Olsen.

Han reagerer også på at det har blitt pekt på at man prøver å vingeklippe Store Norske. Forslaget om å opprettholde dagens aktivitet i Gruve 7 er noe alle de politiske partiene var enige om. Mulig aktivitet i Svea og Lunckefjell var noe partiene enstemmig ble enige om å støtte, dog med mindretallsmerknad fra MDG.

– Hovedandelen av ansatte hos Store Norske ligger i gruvenæringen, og når vi går ut og sier vi ønsker det velkommen, så er ikke det å vingeklippe selskapet. Med dagens organisering er det i stede lokaldemokratiet som er vingeklippet. Strategisk næringsutvikling, offentlig forvaltning, boligutvikling og næringsutvikling høres ut som lokale oppgaver for meg, sier Olsen.

Han håper det endelige brevet til NDF kan sendes allerede i dag, fredag.

Les mer om møtet i neste papirutgave av Svalbardposten.

Powered by Labrador CMS