Svalbardmeldingen

Reiseliv og forskning skal som forventet få en større plass på Svalbard i forslaget til den nye stortingsmeldingen som legges fram i dag.

Det 111 sider tykke dokumentet ble offentliggjort i dag.
Publisert

Regjeringen ønsker et mer allsidig næringsliv, gjerne med flere private aktører. Man ønsker helårige, stabile arbeidsplasser, som er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Myndighetene vil også vurdere å flytte statlige etater til Svalbard. Målet er å opprettholde norske samfunn på øygruppen, men regjeringen er lite konkret i sine tiltak.

I dag klokken 10 blir den nye Svalbardmeldingen lagt frem, der myndighetenes grep for en god fremtid her nord skal presenteres. Statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet er i Longyearbyen med det 111 siders tykke dokumentet det har vært knyttet stor spenning til.

Les meldingen her!

Da den forrige Svalbardmeldingen ble lagt fram i april 2009 var fortsatt kulldriften av hovedsakene. I den nye melidingen har kulldrift fått en beskjeden plass.

«Regjeringen vil vurdere den videre driftssituasjonen til SNSK i lys av utviklingen i prisene og markedsutsiktene for kull», heter det. Samtidig skal noe aktivitet i Svea opprettholdes i en omstillingsperiode for Longyearbyen, gjennom driftshvile i Svea og Lunckefjell. Ikke noe sies om å gjøre om Store Norske til et statlig utviklingsselskap.

Med unntak av én sum, lover ikke stortingsmeldingen penger til noen av de foreslåtte tiltakene. Regjeringen vil øke bevilgningen til boligbygging og arealutvikling i Longyearbyen med 10 millioner kroner. Her vurderes det å bygge en ny bydel, som skal erstatte det rasutsatte området i Lia. I meldingen antydes det likevel at midler til konkrete tiltak og stimulering til økt aktivitet vil komme i revideringen av statsbudsjettet.

Et hovedpoeng i stortingsmeldingen er at Longyearbyen skal være «attraktivt for familier som bidrar til å oppfylle og understøtte de overordnede mål i svalbardpolitikken». Regjeringen vil også fortløpende vurdere hva som skal til for å videreutvikle Longyearbyen.

Meldingen åpner for nye næringer, og myndighetene vil legge til rette for en sjømatnæring knyttet til lokalmat og reiseliv. Privatpersoner arbeider konkret med å etablere fiskemottak og mulig foredling i Longyearbyen, og det vurderes et anlegg som kan kjøpe og videreforedle snøkrabbe.

Myndighetene ønsker romvirksomhet som en del av det fremtidige næringsgrunnlaget. En vil se på mulighetene for et satellittbasert kommunikasjonssystem for nordområdene. For å øke sikkerheten til havs ønsker en gode kommunikasjonsløsninger.

Regjeringen vil bidra til å styrke volum og kvalitet i norsk forskning på Svalbard, og vil vurdere tiltak for å få flere norske forskere til å benytte forskningsmulighetene i Ny-Ålesund. Unis vil ha en sentral oppgave for forskning og høyere utdanning, og regjeringen minner om kravet om at 50 prosent av studentene skal komme fra norske universiteter. Man åpner for nye fag ved Unis, men de skal være innenfor naturgitte fortrinn.

Reiseliv vil bli en svært viktig pilar i næringslivet, og regjeringen vil bidra til gode og forutsigbare rammebetingelser som gir grunnlag for vekst. Reiselivsprodukter skal utvikles, og mer kan gjøres for å tilrettelegge opplevelser i Isfjordområdet. Den ikke-motoriserte delen av reiselivet skal få bedre rammer, blant annet for å satse på ski- og hundesledeturer.

Som en del av reiselivssatsingen, ønsker regjeringen at Nordnorsk kunstmuseum kan etablere en kunstnerresidens eller gjesteatelier for å kunne ta i mot kunstnere.

Powered by Labrador CMS