DEBATT – helikopterforhandlinger

Norsk Flygerforbund tar feil

Lars Petter Larsen er Parats forhandlingsleder for helikopterpilotene på Svalbard.
Lars Petter Larsen er Parats forhandlingsleder for helikopterpilotene på Svalbard.
Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, tar feil i sin meningsytring som er publisert i Svalbardposten 5. februar.

Wasland hevder at en gruppe ansatte som krever ny tariffavtale, må utgjøre minst 10 prosent av den aktuelle arbeidstakergruppe. Og at dette er fastsatt ved lov. Det er feil. Norges lover oppstiller ikke et slikt krav.

Wasland tenker trolig på hovedavtalen mellom NHO og LO/YS; på folkemunne kalt «arbeidslivets grunnlov». Der er det riktignok et slikt krav, men det gjelder kun dersom avtalekravet gjelder en allerede eksisterende tariffavtale mellom hovedorganisasjonene.

YS er ikke part i en tariffavtale som omfatter helikopterpiloter i CHC. Det er med andre ord et «tarifftomt rom» mellom YS og NHO i denne saken. Derfor gjelder heller ikke kravet om 10 prosent.

Dette er ettertrykkelig slått fast mellom LO og NHO, og av Arbeidsretten. Videre bekreftes dette synet i boken til LO-advokat Einar Stueland, der han kommenterer bestemmelsene i hovedavtalen mellom LO og NHO. Også NHO fastslår hvordan 10 prosent regelen er å forstå i sin kommentarutgave til hovedavtalen:

«Som en følge av avgjørelsen i ARD 2013-7 sier det seg selv at kravet om minst 10 prosent organiserte ikke kan gjøres gjeldende der det kreves opprettet tariffavtale i et tarifftomt rom.»

Parat er i likhet med Norsk Flygerforbund, opptatt av forutsigbarhet og ordnede forhold for alle helikopterpilotene i CHC. Våre medlemmer ved Svalbard-basen, har lenge vært organisert i Parat, og hadde tariffavtale frem til CHC overtok driften.

Parats medlemmer på Svalbard-basen har i dag ingen selvstendig mulighet til å påvirke sine egne arbeidsvilkår, så lenge Parat ikke er formell part i gjeldende tariffavtale for helikopterpilotene i CHC.

Parats medlemmer har dermed heller ingen rett til å kreve møter, eller forhandlinger med arbeidsgiver.

Parats medlemmer har heller ikke rett til å velge egne tillitsvalgte, som kan ivareta Svalbard-medlemmenes interesser i arbeidsforholdet.

Vi har organisasjonsfrihet i Norge, og pilotene på Svalbard har altså valgt Parat og YS. Fordi de synes det er et bedre alternativ enn Norsk Flygerforbund og LO. Da kan det ikke være overraskende at Parats medlemmer ønsker selvstendig forhandlingsrett og mulighet til å påvirke sine arbeidsvilkår på Svalbard-basen.

Parats medlemmer har etter arbeidstvistloven rett til å kreve tariffavtale, og iverksette streik, dersom arbeidsgiversiden avviser kravet. I denne saken grep imidlertid regjeringen umiddelbart inn med tvungen lønnsnemd og stanset streiken.

Parats medlemmer på Svalbard-basen har dermed ingen reell streikerett, og ingen mulighet til å sette makt bak kravet om å bli selvstendig part i tariffavtalen for helikopterpiloter i CHC. Parat mener dette strider mot den frie foreningsrett, og den grunnleggende streikerett. Vi legger derfor til grunn at Rikslønnsnemda tar dette med i sin behandling av saken.

Powered by Labrador CMS