Næringsstrategi for Svalbard:

– Ikke ønskelig med næringer som legger mer press på infrastrukturen

Større vekt på kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv, samtidig som man vil hindre useriøse aktører fra å etablere seg. Det er hovedbudskapet i regjeringens næringsstrategi for Svalbard, som legges fram i ettermiddag.

KOMPETANSE: Kunnskap fra Unis-miljøet prioriteres i regjeringens nye næringsstrategi for Svalbard. Her sees universitetssenteret til høyre, med utsikt videre innover i Adventdalen.
Publisert

Etter flere års venting legger i ettermiddag regjeringen fram en næringsstrategi for Svalbard. Bærekraft og seriøsitet er viktige stikkord i strategien.

Strategien ble varslet i Svalbardmeldingen som ble lagt fram i 2016.

Begrensninger for hvilke aktiviteter Store Norske kan drive med, opphører, kan vi også lese i strategien. Les mer om det lenger ned i denne saken.

Kvalitet og bærekraft

Regjeringen viser til at det de siste syv årene har vært en 65 prosents økning i antall norskregistrerte selskaper på Svalbard, og det har vært en særlig vekst blant reiselivsaktørene.

– Vi vil ha fokus på kvalitet og bærekraft i Longyearbysamfunnet, ikke på vekst som et mål i seg selv, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet.

I selve strategiens forord sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) noe av det samme.

– For å få til en god næringsutvikling, må Longyearbysamfunnet ha gode løsninger
for energi, boliger og infrastruktur. Det er imidlertid ikke ønskelig med næringsaktivitet som legger ytterligere press på den begrensede infrastrukturen i Longyearbyen eller på beredskapsaktiviteten, sier Røe Isaksen.

Hovedpunkter fra strategien

Strategien er spesielt opptatt av fem områder:

1. Innovasjon og utvikling
Regjeringen ønsker å åpne for at Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd i større grad kan støtte nyetableringer og utviklingsprosjekter i Longyearbyen.

Regjeringen ønsker også å bidra til arbeidet Unis gjør for å øke kompetansen i næringslivet når det gjelder bærekraftig og trygg aktivitet og ferdsel i Arktis. Unis har nylig opprettet Arctic Safety Center, som blant annet skal tilby kurs til lokalsamfunnet og næringslivet.

Longyearbyen lokalstyre har en viktig rolle i arbeidet med næringsutvikling og omstilling. Regjeringen ønsker også å legge til rette for at de kan fortsette dette arbeidet.

2. Vil stanse useriøse aktører
Det er utfordringer i enkelte bransjer og virksomheter på Svalbard blant annet knyttet til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet.

Innenfor reiselivet er det flere sesongbaserte aktører, som ikke er en del av det organiserte arbeidslivet, og som ikke forholder seg til næringens egne retningslinjer.

– Dette gjør det vanskelig å føre tilsyn. Vi ser også at mange av guidene er utenlandske, og ikke alltid har den nødvendige lokalkunnskapen. Det skaper utfordringer, sier statssekretær Thue.

For å hindre useriøs virksomhet, varsler regjeringen at den vil vurdere om flere lover og regler som gjelder på fastlandet også bør gjøres gjeldende på Svalbard. Dette varslet også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun besøkte Longyearbyen i mai i år.

3. Kartlegge reiselivet og utfordringene med økt cruiseturisme
Regjeringen vil kartlegge utviklingen i reiselivsnæringen og vurdere om utviklingen bidrar til å nå de svalbardpolitiske målene. Regjeringen ønsker også å kartlegge de beredskaps- og sikkerhetsmessige utfordringene som oppstår ved økt skipstrafikk på Svalbard, i første rekke cruisevirksomhet, og vurdere tiltak. Reiselivsnæringen skal være ansvarlig og bærekraftig.

Regjeringen vil også styrke tilskuddet til Visit Svalbard, for å sette organisasjonen bedre i stand til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen.

4. Nytt mål med eierskapet i Store Norske
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er en sentral aktør på Svalbard.
Regjeringen har besluttet et nytt mål og begrunnelse for statens eierskap i selskapet.

De nye rammene for selskapet åpner opp for at dagens aktiviteter innenfor logistikk og turisme eventuelt kan videreutvikles, så lenge det understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.

I dag er selskapets aktivitet begrenset til å ikke gå ut over gruvedriften. Denne begrensningen videreføres ikke. Eventuelle endringer i selskapets strategi, inkludert mulig ny aktivitet, skal tas opp med eier på et tidlig stadium.

Et av de svalbardpolitikske målene er opprettholdelsen av norske samfunn på øygruppen. SNSKs virksomhet skal bidra til å understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk

5. Utnytte Svalbards potensial som testarena
På grunn av sin beliggenhet, med isolerte samfunn og ekstreme værforhold og klima i sterk endring, har Longyearbyen en rekke fortrinn som testarena. Det foregår mye forskning og testing på Svalbard i dag, både innen akademia og av kommersielle aktører. Regjeringen ønsker å legge til rette for at norske næringsaktører, både i Longyearbyen og på fastlandet, utnytter potensialet Svalbard gir for testing av nye, bærekraftige løsninger.

Regjeringen varsler også at den vil vurdere bedre tilrettelegging for testing av skipsutstyr i arktiske strøk. Det gjelder også gjennomføringen av øvelser på Svalbard med ulike offentlige instanser og private aktører for operasjon av skip og søk- og redningsoperasjoner. Muligheten for å koble slik tilrettelegging opp mot aktiviteten som foregår ved Arctic Safety Center ved Unis skal inngå i vurderingen.

Næringsstrategien presenteres av Nærings- og fiskeridepartementet på Unis torsdag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS