Disse sakene skal opp til politisk behandling

Totalt skal 17 saker opp til politisk behandling i det siste møtet i lokalstyret, før sommeren.

Publisert Sist oppdatert

Når lokalpolitikerne møtes for siste gang før sommeren, er det med lengre smørbrødliste med saker.

Livesendingen kan du se over fra klokken 09 i dag. Ønsker du å følge saksgangen og avstemming, kan det gjøres her: https://lokalstyre.kommunetv.no/live/216

Her kommer en oversikt over sakene som skal opp til politisk behandling:

Status per 06.06.2023 - Rapportering omlegging til diesel som energiforsyning

Under tirsdagens møte skal Svalbard Energi for andre gang rapportere til Longyearbyen lokalstyre om hva status er for at Longyearbyen kan gå over fra å drifte byen på kull, til mellomløsningen med dieseldrift via reservekraftverket.

I forkant av møtet fikk Svalbardposten tilgang på rapporten som ble oversendt LL tidligere i juni. Der kom det fram at det nå forventes et behov for investering før byen blir klar for en overgang. Politikerne må dermed være forberedt på å bli kalt inn til ekstraordinære lokalstyremøter før i september.

Under lokalstyremøtet skal lokalpolitikerne også behandle innkallingen til generalforsamlingen som skal gjennomføres onsdag, i Svalbard Energi.

Endring av konsept, Tio Monchos

Saken med Tio Monchos var først oppe til behandling hos Miljø- og næringsutvalget (MNU) 5. juni. I tirsdagens lokalstyremøte skal konseptendringen endelig behandles av politikerne.

Da saken ble behandlet i MNU, ble det diskutert hvorvidt det var greit at det skulle åpnes for at nok et sted kunne begynne salg av alkohol i byen, spesielt siden spisestedet driftes i kulturhuset, som nærmeste nabo til biblioteket. Utvalget gikk likevel enstemmig inn for at Tio Monchos kan søke utvidet skjenkebevilling, men med tydelige begrensninger på når de kan servere alkohol. Om lokalstyrerepresentantene sier seg enig i vedtaket, gjenstår å se.

Konkursen i Polar Permaculture AS

Sist saken om konkursen i Polar Permaculture var oppe til politisk behandling, var i september i fjor. Longyearbyen lokalstyre har, siden bedriften ble slått konkurs, ønsket å få klarhet i om tilskuddet fra Svalbardpakke 1 ble brukt på noe annet enn det midlene var øremerket for.

I fjor sa LL at saken var blitt en prinsippsak og ville kunne gi tydelig føring for liknende saker i fremtiden, men allerede da anbefalte både advokatfirmaet og administrasjonen at saken skulle legges død, fordi det kunne bli kostbart og lite lønnsomt å følge opp saken. Til tross for anbefalingen, vedtok lokalstyrerepresentantene at de skulle prøve en siste gang å gå i dialog med selskapet.

Advokatfirmaet mener nå de har fått mer klarhet i hva tilskuddet ble brukt til.

Under møtet vil også sluttrapport til Justis- og beredskapsdepartementet om forvaltningsoppdraget for Svalbardpakke 1 bli politisk behandlet.

Eiendomsstrategi og økonomiplan

Longyearbyen lokalstyre skal under møtet også behandle det som vil bli LLs første eiendomsstrategi. Forslaget er inne til politisk behandling, fordi Longyearbyen lokalstyre ønsker en helhetlig, overordnet og styrende dokument som skal favne all eiendomsvirksomhet i LL.

Eiendomsstrategien skal ikke favne om den planmessige satsingen, men skal kommunisere satsinger og prioriteringer både for LLs eksisterende og kommende bygningsmasse.

I tillegg har administrasjonen nå laget en retningsgivende økonomiplan for 2024-2027. Lokalstyret skal gjøre endelig vedtak om økonomiplan 2024-2027 sammen med årsbudsjettet for 2024 i desember 2023.

Utskiftning av modul turistkaia etter skade vinteren 2023

På grunn av dårlig vær i vinter ble en av modulene på turistkaia skadet, noe som ifølge havna har ført til et behov for utskiftning av modulen. I sakspapirene skriver havna at tilstanden på modulen er usikker, og at en utskiftning bør gjennomføres raskest mulig.

En utskifting av modul 1 på turistkaia mener de medfører at de får på plass en større og bredere modul enn i dag. Det vil kunne sikre kaia bedre mot endrede værforhold.

«En forlengelse og utvidelse av bredden vil gi bedre skjerming av båter på innsiden av Turistkaia og bedre beskytte landgangs- og Ribkaia som er lokalisert på innsiden av selve turistkaia.» skriver de.

Utskifting av og forbedring av modul 1 på turistkaia forventes å dekkes innenfor et budsjett på 3 millioner kroner, som vil bli finansiert ved bruk av midler fra havnekassen.

Saken var først oppe til behandling i Administrasjonsutvalget som også er Havnestyret, og skal opp til politisk behandling i lokalstyremøtet.

Generalforsamlig, Longyearbyen Havneeiendom AS

I april 2022 etablerte Longyearbyen lokalstyre sammen med Store Norske Næringsbygg AS (som er eid av Store Norske) selskapet Longyearbyen Havneeiendom AS. Selskapet ble etablert for å tilrettelegge for havnelogistikk og havnerelaterte formål i Longyearbyen gjennom å eie, utvikle og leie ut fast eiendom. Logistikkbygget er planlagt å ligge på den sentrale tomten sør for havnebygget.

I forbindelse med generalforsamling onsdag, må LL politisk behandle innkallingen og delegere myndighet til å møte i ekstraordinær generalforsamling.

Deltakelse som medstifter i stiftelse

Tidligere i vår ble Longyearbyen lokalstyre kontaktet at selskapet Piql AS, selskapet som driver Arctic World Archive i Gruve 3. Selskapet ønsker å etablere en stiftelse som skal sikre videre drift av informasjonsarkivet i Gruve 3, uavhengig av kommersielle interesser og selskaper, og for å sikre at arkivet ikke kan selges ved en senere anledning.

Ettersom lokalstyret mener prosjektet har flere usikkerhetsmomenter som må kartlegges, er administrasjonssjefens anbefaling at videre arbeid om deltakelse som medstiftes stanses.

Regnskap, årsberetning, forstudie og svalbardmelding

Under møtet tirsdag vil de og gå gjennom både årsberetning og årsregnskapet for 2022. Det vil også bli gjennomført en rapportering av finansforvaltningen 1. tertial 2023 og tertialrapport per 1. tertial 2023 vil bli lagt fram.

Lokalstyret skal også politisk behandle om de vil gå inn for et samarbeid med Transportøkonomisk institutt for gjennomføring at en forstudie for Arktisk transport og logistikk.

De vil også gå gjennom og behandle innspill til ny stortingsmelding om Svalbard som skal oversendes til regjeringen, i deres behandling av meldingen. Ny svalbardmelding er ventet å bli lagt fram i løpet av 2024.

I tillegg vil referatet fra meklingsmøtet med Sysselmesteren angående boligformålet i Sjøområdet sør også bli lagt fram for lokalstyrerepresentantene.

Møtet begynner klokken 9, tirsdag morgen.

Powered by Labrador CMS