Leserinnlegg:

– Vi støtter opp om Kajas syn

Forskergruppa for Barnerett ved Det juridiske fakultet, UiT sier de støtter synet om at de nye forskriftene for skole og barnehage i Longyearbyen ikke er i samsvar med de menneskerettslige kravene som stilles.

Publisert Sist oppdatert

Vi skjønner godt at de nye reglene om spesialundervisning i Longyearbyen gjør Kaja Schnug Melhus (11 år) sint, og vi er helt enig i at det må være plass til alle.

Barns menneskerettigheter gjelder også på Svalbard. Barns rett til utdanning følger blant annet av Grunnloven, Barnekonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle disse konvensjonene angir folkerettslige forpliktelser som Norge er bundet av.

Menneskerettsdomstolen har uttalt at utdanning er en av de viktigste oppgavene en moderne stat har. Den norske staten er pålagt å sikre «an inclusive education system», altså en inkluderende skole, hvor ingen barn blir diskriminert. I den sammenheng har menneskerettsdomstolen oppstilt et krav om «reasonable accommodation», altså rimelig tilrettelegging (EMDs dom 10. september 2020, G.L. mot Italia). Her er retten til spesialundervisning i opplæringslova sentral. For at alle barn skal få ivaretatt sin rett til inkluderende undervisning, må de barna som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringa, få individuelt tilpasset opplæring, altså det som i någjeldende lov omtales som spesialundervisning.

Spesialundervisning er et viktig virkemiddel for å ivareta alle barns rett til undervisning, uten diskriminering. Den nye forskriften til Svalbardloven, som gjelder fra 1. august i år, er ikke i samsvar med de menneskerettslige kravene som stilles. Dette er et syn vi deler med tunge aktører som Norges Institusjon for menneskerettigheter, Barneombudet og Redd barna.

Hvis et barn blir nektet spesialundervisning med henvisning til forskriften, vil et slikt vedtak kunne bli satt til side som ugyldig og i strid med det menneskerettslige vernet.

Kaja griper kjernen i menneskerettighetene i sitt innlegg, og vi ville med dette støtte opp om hennes syn, fra vårt ståsted som barnerettsforskere.

Powered by Labrador CMS