LESERBREV | RUNE MJELDE - Gruve 7:

Arbeidsplassene legger til rette for et stabilt norsk familiesamfunn

Publisert Sist oppdatert

Gruve 7 har siden 1966 vært en hjørnesteins bedrift i Longyearbyen. Gruve 7 har levert stabil og kostnadseffektivt råmateriale til byen innbyggere. Dette er brukt til å skape lys og varme i byens hjem. Ansatte i Store Norske har vært med å opprettholde en norsk bosetning i Longyearbyen. Selskapet og dens ansatte har gjennom sin tilstedeværelse oppfylt staten Norge sitt formål. Hvis planene som foreligger nå om avvikling i 2025 følges vil ikke selskapet lenger kunne brukes til dette formålet. Ved avvikling av Gruve 7 forsvinner det mellom 60 – 100 arbeidsplasser som er direkte involvert. Mellom 50-100 arbeidsplasser i tilhørende funksjoner vil også bli berørt.

I Longyearbyen bor det rundt 2400 mennesker, så bortfall av 200 arbeidsplasser vil være betydelig. Fotavtrykket til norske familier på Svalbard vil bli mindre og andelen nordmenn i populasjonen vil reduseres. Dette vil være uheldig i den prosessen som nå foregår hvor stater posisjonerer seg i arktisk. De ansatte i Gruve 7 har ikke bare et ansvar for å sikre leveranser til byens energiverk og kunder i Europa, men også ved sin tilstedeværelse være et politisk verktøy for Norge. Gruve 7 bidrar sterkt til å opprettholde et organisert og kontrollert arbeidsliv. Gruve 7 gjennom sine ordna lønns og arbeidsvilkår legger føringer for resten av næringslivet i Longyearbyen. Store Norske og Gruve 7 krever at leverandører inn til oss skal ha landsdekkende tariff. Det blir vanskelig å fortsette å legge krav og føringer på næringslivet i fremtiden når aktivitetsnivået til Store Norske er på et minimum.

Norge er forbruker av mineraler. Norske selskaper benytter seg av mange millioner tonn kull hvert år. Leverandørene til disse selskapene er i Asia eller Afrika. Norge og vesten har ikke kontroll på leveransekjeden. Sårbarheten overfor disse aktørene er uheldig. Gruve 7 leverer sitt produkt til en stor aktør i Tyskland som har inngått en lang kontrakt med låst pris. Bakgrunnen for det er at produktet Gruve 7 leverer er i en spesiell spec,og er sterkt ettertraktet. Etterspørselen vil ikke bortfalle i 2025 hvis Gruve 7 avvikles. Markedet vil overtas av en annen aktør. Norge har et moralsk ansvar å bidra til en organisert og bærekraftig mineralnæring med strenge HMS og miljø krav.

Energiverket i Longyearbyen skal fase ut kull som energibærer i 2023. Det har politisk ledelse i Longyearbyen bestemt. I en mellomfase skal Diesel benyttes. De fleste aktører på Svalbard som har jobbet med denne omstillingen erkjenner at den «midlertidige» løsningen med Diesel fort kan bli 10 år. Per dags dato foreligger ingen planer for hva som skal være alternativet for en grønn omstilling. Sol, vind og hydrogen er nevnt, men foreløpig er det kun på ide stadiet. Frem til ny løsning er på plass må Longyearbyens innbyggere betale prisen. Prisen som ingen enten vet eller tør å opplyse om. Det eneste som er sikkert er at det vil bli vesentlig dyrere. Gruve 7 kan fortsette å levere langsiktige kontrakter på råstoffet slik at prisen blir forutsigbar for byens befolkning i motsetning til en Diesel pris som varierer voldsomt. Jeg minner om at det er ikke lenger tilbake enn 2018 hvor Store Norske bekreftet at Gruve 7 kunne levere råstoff til energiverket frem til 2038. Disse ressursene som la grunnlaget for tilbakemeldingen i 2018 er fortsatt mer eller mindre til stede.

Ved gjennomføring av avviklingsplanene for Gruve 7 før etablering av ny virksomhet finner sted vil avtrykket til Store Norske og de ansatte med familier redusere Norges tilstedeværelse betraktelig. I dagens verdenssituasjon og den økende interessen for Svalbard og Arktis av andre makter er det feil tidspunkt å redusere norsk bosetning. Ved å beholde, utvikle og eskalere Store Norske sin bergverksaktivitet kan selskapet utøve sitt formål satt av regjeringen i eierskapsmeldingen. Store Norske og Gruve 7 kan fortsatt være en aktør som bidrar til beredskap og sikkerhetspolitiske målsetninger, men dette krever en viss størrelse på organisasjonen.

Nærings og fiskeridepartementet henviser til at avviklings beslutningen ble tatt av Store Norske sitt styre. Det er for så vidt korrekt, men NFD er eier av selskapet og eneste aksjonær. NFD kan påvirke selskapet gjennom sitt eierskap og forandre Gruve 7 og alle Gruve 7 sine ansatte sin fremtid. Jeg ber politisk ledelse benytte sitt eierskap til det beste for beboere i Longyearbyen, de ansatte i Gruve 7 og selskapet Store Norske. Behold helårlige arbeidsplasser i Longyearbyen. Det er disse arbeidsplassene som legger til rette for et stabilt norsk familiesamfunn.

Powered by Labrador CMS